A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Pronađeno: 293
Strana 27 од 30

Zamjenik glavnog revizora

Shodno „Zakonu“ pomaže glavnom revizoru u obavljanju dužnosti Glavne službe za reviziju. Detaljnije pogledati pod: Glavni revizor.

Značajan nedostatak u internoj kontroli

Nedostatak ili skup nedostataka u internim kontrolama koje su, prema profesionalnom sudu revizora, dovoljno značajni da zahtijevaju pažnju lica ovlašćenih za upravljanje. (Vidjeti: Nedostatak u internim kontrolama).

Značajan rizik

Identifikovan i procijenjen rizik od materijalno značajnog pogrešnog iskaza koji, po sudu revizora, zahtijeva specijana revizijska razmatranja.

(Vidjeti i: Revizijski rizik)

Značajnost

Relativna važnost nekog pitanja u skladu s kontekstom.
(Vidjeti: Materijalnost u reviziji.)

Bilans

Bilans je riječ kojom se najčešće jednim imenom naziva finansijski izvještaj za određeni vremenski period, pri čemu taj izvještaj odlikuje tzv. knjigovodstvena ravnoteža. Naime, takva uravnoteženost je prisutna zbog toga što po principima dvojnog knjigovodstva svaka transakcija ili događaj utiče na najmanje dva računa (konta) glavne knjige računa. Kako se svaka poslovna promjena upisuje najmanje dva puta i to na tzv. računima aktive i pasive, odnosno rashoda i prihoda, tako se – po zaključenju jednog vremenskog perioda – bilansiranjem sve transakcije i događaji odražavaju u finansijskim izvještajima – bilansima, od kojih su najpoznatiji bilans stanja i bilans uspjeha.

Bilans novčanih tokova

Vidjeti: Izvještaj o tokovima gotovine..

Bilans stanja

Bilans stanja je finansijski izvještaj o stanju (imovine i obaveza) nekog poslovnog subjekta na određeni dan. Kao dio kompleta finansijskih izvještaja prema međunarodnim računovodstvenim standardima (Vidjeti: IAS, IPSAS) ovaj izvještaj se naziva Izvještaj o finansijskom stanju ili Izvještaj o finansijskoj poziciji, a bilansni datum na koji se sačinjavaju redovni finansijski izvještaji kod nas je 31. decembar.

Bilans uspjeha

Bilans uspjeha predstavlja ukupne prihode umanjene za ukupne rashode, isključujući komponente ostalog ukupnog rezultata. Kao dio kompleta finansijskih izvještaja prema međunarodnim računovodstvenim standardima (Vidjeti: IAS, IPSAS) ovaj izvještaj se naziva Izvještaj o finansijskoj uspješnosti za određeni period. U Republici Srpskoj je Ministarstvo finansija za potrebe izvještavanja na nivou određenih jedinica vlasti Pravilnikom o finansijskom izvještavanju za budžetske korisnike definisalo obrasce godišnjih izvještaja među kojima je i „Bilans uspjeha – Izvještaj o finansijskoj uspješnosti“.

Bruto bilans

Bruto bilans je pregled ukupnog prometa na kontima glavne knjige u toku jednog obračunskog perioda. Cilj sastavljanja bruto bilansa je provjera ispravnosti i usklađenosti sprovedenih knjiženja u dnevniku i u glavnoj knjizi, s obzirom na principe dvojnog knjigovodstva.

Budžet

Budžet je procjena budžetskih sredstava i budžetskih izdataka za jednu fiskalnu godinu. Planirana budžetska sredstva i planirani budžetski izdaci moraju biti uravnoteženi. Budžetska sredstva čine budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu, primici od finansijske imovine i zaduživanja tekuće fiskalne godine, neutrošena namjenska sredstva budžetskih grantova i transfera iz ranijih perioda i suficit raspoređen odlukom nadležnog organa, dok budžetske izdatke čine budžetski rashodi, izdaci za nefinansijsku imovinu i izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova.

Strana 27 od 30