A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Pronađeno: 293
Strana 30 од 30

Dokumentacija

Revizijska dokumentacija predstavlja skup prikupljenih dokaza (u papirnom i digitalnom obliku) i dokumenata koje „proizvode“ revizori u vezi sa konkretnim revizijskim angažmanom, evidenciju izvršenih revizijskih postupaka, prikupljenih revizijskih dokaza i zaključaka do kojih je došao revizor (ponekad se koristi i termin „radni papiri“). Revizijska radna dokumentacija („radni papiri“) treba da sadrže informacije o planiranju revizije, informacije o prirodi, vremenskom rasporedu i sadržaju svih obavljenih revizijskih postupaka, rezultate obavljenih postupaka revizije i izvedene zaključke ili zaključke koji su doveli do mišljenja, uvažavajući sve elementa sistema kontrole kvaliteta revizije i revizijskog angažmana. (Vidjeti: Sistem kontrole kvaliteta revizije i Kontrola kvaliteta revizijskog angažovanja.)

Dokumentovanje revizorskog rada

Dokumentovanje revizorskog rada je kontinuiran proces i sastavni dio svake revizije, a dokumentacija treba da je u dovoljnoj mjeri detaljna tako da iskusnom revizoru bez prethodnih saznanja o datoj reviziji omogući razumijevanje: prirode, vremenskog okvira, obima i rezultata obavljenih postupaka, pribavljenih dokaza koji podržavaju zaključke i preporuke revizije, obrazloženja koja stoje iza svih značajnih pitanja koja su zahtijevala profesionalno prosuđivanje, te zaključaka u vezi s tim.

Dovoljnost (revizijskih dokaza)

Dovoljnost je mjera kvantiteta revizijskih dokaza. Kvantitet revizijskih dokaza je uslovljen rizikom materijalno značajnih pogrešnih iskaza kao i kvalitetom samih revizijskih dokaza.

Za više pogledati i: Adekvatnost (revizijskih dokaza).

Strana 30 od 30