A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (skraćeno: GSRJS RS)

Vrhovna revizorska institucija u Republici Srpskoj čiji je rad regulisan Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske.

Detaljnije vidjeti pod pojmom „Zakon“.

Glavna studija/provođenje revizije učinka

Glavna studija je jedna od faza revizije učinka i obuhvata prikupljanje i analizu podataka, informacija i dokumenata, ocjenu činjenica naspram unaprijed utvrđenih kriterijuma, izradu nacrta izvještaja sa preliminarnim nalazima, kao i pripremu fokus grupe i predstavljanje preliminarnih nalaza. Glavna studija se može posmatrati kao analitički i kao komunikacioni proces. Tokom analitičkog postupka se prikupljaju, analiziraju i interpretiraju revizijski dokazi. Komunikacioni proces počinje s najavom revizije, predstavljanjem plana rada, nastavlja se tokom revizijskog procesa gdje se analiziraju i raspravljaju nalazi, argumenti i perspektive, tokom fokus grupe pa sve do finalizacije izvještaja revizije učinka.

Glavni revizor i zamjenik glavnog revizora

Lica imenovana na funkciju u skladu sa Zakonom. Glavni revizor rukovodi Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske i odgovoran je za dužnosti i ovlašćenja shodno Zakonu. Zamjenik glavnog revizora pomaže glavnom revizoru u obavljanju dužnosti Glavne službe za reviziju.

Godišnji izvještaj

Dokument ili set dokumenata koje obično na godišnjem nivou priprema rukovodstvo ili lica ovlašćena za upravljanje u skladu sa zakonskom regulativom i praksom, čija je svrha da pruži vlasnicima (ili sličnim zainteresovanim stranama) informacije o poslovanju subjekta (entiteta), finansijskom rezultatu i finansijskoj poziciji subjekta, koji su prikazani u finansijskim izvještajima. Godišnji izvještaj uključuje ili prati finansijske izvještaje i izvještaj revizora o tim finansijskim izvještajima i obično sadrži informacije o pravcima razvoja subjekta, budućim aktivnostima, rizicima i neizvjesnostima, izvještaju upravljačkog tijela i izvještaje koji se bave pitanjima upravljanja

Gotovinska osnova računovodstva

Gotovinska osnova je računovodstvena osnova po kojoj se transakcije i ostali događaji priznaju tek kada entitet primi ili isplati gotovinu (ili gotovinske ekvivalente).

(Za cjelovitu informaciju vidjeti i: Obračunska osnova računovodstva)

Greška

Nenamjeran pogrešan iskaz u finansijskim izvještajima uključujući i izostavljanje iznosa ili objelodanjivanja.

GSRJS RS

Pogledati pod Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.