l) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2024. GODINU

U skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3. i 16.), na osnovu prijedloga rukovodioca Sektora finansijske revizije, a na osnovu procijenjenog rizika od nastanka materijalno značajnih grešaka i neusklađenosti, kao i učestalosti revizija, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske će tokom 2024. godine provesti finansijske revizije, odnosno reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti za 2023. godinu, sljedećih subjekata revizije (90):

 1. Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske (1),
 2. Ministarstava  i drugih korisnika budžeta Republike Srpske (38) 
 3. Fondova obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srpske (4),
 4. jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj (21),
 5. javnih preduzeća i javnih ustanova u Republici Srpskoj (26).

U periodu od 01.01.2024. do 31.07.2024. godine (što predstavlja prvi dio ciklusa finansijske revizije) izvršiće se revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti sljedećih subjekata revizije (54):

R.br.Naziv subjekta revizije
1.Služba Predsjednika
2.Narodna skupština
3.Vijeće naroda
4.Generalni sekretarijat Vlade
5.Ministarstvo finansija
6.Ministarstvo unutrašnjih poslova
7.Ministarstvo prosvjete  i kulture 
8.Ministarstvo pravde 
9.Ministarstvo porodice, omladine i sporta
10.Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
11.Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje  
12.Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
13.Ministarstvo energetike i rudarstva
14.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
15.Ministarstvo saobraćaja i veza
16.Ministarstvo trgovine i turizma
17.Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
18.Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite
19.Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju
20.Ministarstvo privrede i preduzetništva
21.Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije
22.Poreska uprava
23.Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
24.Agencija za agrarna plaćanja
25.Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
26.Fond zdravstvenog osiguranja
27.Fond dječije zaštite
28.Zavod za zapošljavanje
29.Konsolidovani god.finans.izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske
30.Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske
31.Republička uprava civilne zaštite
32.Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske
33.Centar za pružanje besplatne pravne pomoći
34.Republička direkcija za obnovu i izgradnju
35.JU Tehnička škola Banja Luka
36.JU Medicinska škola Banja Luka
37.JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Banja Luka
38.JU Medicinska škola Doboj
39.JU Srednjoškolski centar Prijedor
40.JU Turistička organizacija Republike Srpske Banja Luka
41.JU Gimnazija Banja Luka
42.Grad Banja Luka
43.Opština Ugljevik
44.Opština Berkovići
45.Grad Bijeljina
46.Opština Brod
47.Opština Vukosavlje
48.Grad Istočno Sarajevo
49.Opština Donji Žabar
50.Opština Istočni Drvar
51.Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka
52.JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina
53.JU Nacionalni park Sutjeska Tjentište
54.Kosmos a.d. Banja Luka

U drugom dijelu ciklusa finansijske revizije u periodu od 01.08.2024. do 31.12.2024. godine će biti provedena revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti sledećih subjekata revizije (36):

R.br.Naziv subjekta revizije
1.Opština Kalinovik
2.Opština Kozarska Dubica
3.Opština Krupa na Uni
4.Grad Laktaši
5.Opština Novi Grad
6.Opština Oštra Luka
7.Opština Pale
8.Opština Sokolac
9.Opština Srbac
10.Opština Trnovo
11.Grad Prijedor
12.Opština Šipovo
13.Vodovod a.d. Banja Luka
14.Termo Nova d.o.o. Ugljevik
15.JP Protivgradna preventiva Republike Srpske
16.JP Autoputevi RS d.o.o.Banja Luka
17.Aerodromi RS a.d. Banja Luka
18.Vodovod i komunalije a.d. Zvornik
19.JP Slobodna zona d.o.o. Šamac
20.Gradska toplana a.d. Doboj
21.Komunalac Modriča a.d. Modriča
22.JP Zavod za izgradnju grada Prijedor
23.JKP Komunalac a.d. Teslić
24.Bobas a.d. Kotor Varoš
25.Komunalno a.d. Pale
26.KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad
27.Vodovod a.d. Kozarska Dubica
28.Veterinarski institut Republike Srpske dr Vaso Butozan Banja Luka
29.JZU Apoteka Foča
30.JZU Apoteka Gradiška
31.JU Turistička organizacija Jahorina Grada Istočno Sarajevo
32.JU Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina
33.JU Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije Prijedor
34.JU Narodna biblioteka Doboj
35.JU Studentski centar Pale
36.JU Studentski centar Lukavica

Osim prethodno navedenih revizijskih aktivnosti u 2024. godini, Glavna služba za reviziju će u skladu sa raspoloživim resursima provesti i revizijske aktivnosti na provjeri statusa preporuka datih u prethodnim periodima, rukovodeći se kriterijumom najstariji revidirani period.

U skladu sa raspoloživim ljudskim resursima  (43 revizora finansijske revizije) i u prvom i u drugom ciklusu finansijske revizije, rukovodstvo Glavne službe za reviziju javnog sektora će formirati timove za provođenje revizija.

Opšti fokus revizije u svim planiranim entitetima javnog sektora će biti na provođenju preporuka datih u prethodnim izvještajima, usklađenosti planiranja i trošenja budžetskih i drugih javnih sredstava – izvršenje budžeta (finansijskog plana), te na tačnosti i fer prezentaciji ukupne imovine i obaveza i rezultata poslovanja, u skladu sa zahtjevima okvira finansijskog izvještavanja. Dodatni fokusi revizije i usklađenost poslovanja će biti navedeni za svaku pojedinačnu reviziju entiteta javnog sektora, a definišu ih vođe timova uz saglasnost rukovodstva Glavne službe za reviziju.

Konkretne ciljeve i potciljeve pojedinačnih finansijskih revizija će definisati vođe timova,  u skladu sa rezultatima preliminarnih ispitivanja, procjenom sistema internih kontrola ispitivanog subjekta revizije, visinom ukupno procijenjenog rizika, nivoom kvantitativne i elementima kvalitativne materijalnosti.

ll) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI REVIZIJE UČINKA U 2024. GODINI

U skladu sa utvrđenim strateškim pravcima i prioritetima revizije učinka u Strateškom planu Glavne službe za reviziju javnog sektora za period 2021 – 2025. godina, a na osnovu Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske  i INTOSAI profesionalnih objava planiraju se angažmani revizije učinka.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrđuje područja i teme revizije učinka na osnovu kriterijuma iz INTOSAI profesionalnih objava. Kriterijumi izbora tema revizije učinka su: poseban interes i značaj za društvo i građane, značajno angažovanje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, izraženi rizici od neekonomičnosti, neefikasnosti i neefektivnosti, prostor i potreba za unapređenja i poboljšanja uspješnosti programa, procesa i aktivnosti u javnom sektoru. Na taj način se omogućava da revizija učinka da kvalitativnu novu vrijednost za društvenu zajednicu, javni sektor i građane.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske će u pogledu revizije učinka provoditi revizijske angažmane procesa i aktivnosti koji pripadaju područjima:

 • Komunalnih djelatnosti i komunalnih usluga;
 • Zaštite šuma;
 • Zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog naslijeđa;
 • Upravljanja grantovima i subvencijama u jedinicama lokalnih samouprava;
 • Ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.

U skladu sa utvrđenim područjima i kapacitetima revizije učinka (16 revizora) u Glavnoj službi za reviziju u 2024. godine planira se provođenje šest revizijskih angažmana revizije učinka:

 • Upravljanje održavanjem zgrada;
 • Formiranje cijena komunalnih usluga;
 • Zaštita šuma od požara;
 • Zaštita nepokretnih kulturnih dobara;
 • Upravljanje grantovima u jedinicama lokalnih samouprava;
 • Ostvarivanje prava za smještaj u ustanovu i prava na pomoć i njegu u kući za starija lica.

Revizija učinka zaštita šuma od požara provodiće se kao paralelna revizija učinka sa Državnom revizorskom institucijom Srbije. Paralelne revizije se provode u skladu sa INTOSAI profesionalnim objavama i u funkciji su ispunjavanja strateških ciljeva utvrđenih Strateškim planom Glavne službe za reviziju javnog sektora za period 2021-2025. godina.

Revizijski angažmani revizije učinka obuhvataju više institucija javnog sektora koje imaju određene uloge, nadležnosti i odgovornosti u odnosu na utvrđene teme i predmete revizije učinka i obuhvataju duži vremenski period odnosno više obračunskih perioda. Revizijski angažmani se provode kroz dvije faze: faza predstudije (preliminarno ispitivanje i planiranje glavne studije) i fazu glavne studije. Planirano vrijeme okončanja navedenih revizijskih angažmana je u periodu septembar – decembar 2024. godine. Konkretno vrijeme okončanja svake revizije biće utvrđeno Predstudijskim memorandumom sa planom glavne studije kao osnovnim planskim dokumentom u reviziji učinka i odlukama o provođenju glavne studije.

Pored navedenih revizija Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske planira da provede i pet naknadnih pregleda provođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka iz prethodnih godina:

 • Izvještaj revizije učinka „Prevencija malignih oboljenja“ (objavljen 2019. godine);
 • Izvještaj revizije učinka „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom“ (objavljen 2019. godine);
 • Izvještaj revizije učinka „Upravljanje naknadama za šume“ (objavljen 2019. godine);
 • Izvještaj revizije učinka „Efikasnost prikupljanja i korišćenja naknade za javne puteve pri registraciji motornih vozila“ (objavljen 2020. godine);
 • Izvještaj revizije učinka „Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine“ (objavljen 2021. godine).

Naknadnim pregledom provođenja preporuka omogućava se uvid u mjere i aktivnosti koje preduzimaju institucije nadležne i odgovorne za provođenje preporuka, rezultate provedenih mjera i aktivnosti kao i  utvrđivanje statusa preporuka.