Međunarodni okvir profesionalnih objava (IFPP) čine:

  • INTOSAI principi (INTOSAI-P) koji kao temeljni principi imaju istorijski značaj i preciziraju ulogu i funkcije kojima vrhovne revizijske institucije (skraćeno: VRI) treba da teže. Suštinski principi omogućavaju praktičnu primjenu temeljnih principa, pojašnjavajući ulogu VRI u društvu kao i preduslove visokog nivoa za pravilno funkcionisanje i profesionalno vođenje VRI.
  • Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), koji obuhvataju osnovne principe revizije javnog sektora na nivou svakog angažmana i standarde kojima se definišu organizacioni zahtjevi na nivou VRI, te konkretni principi i standardi po vrstama revizije: finansijska, revizija učinka, revizija usklađenosti i druge vrste angažmana.
  • Smjernice ili INTOSAI Guidance (GUID) namijenjene konkretnijim uputstvima za revizore javnog sektora u području finasijske revizije, revizije učinka, revizije usklađenosti, za druge vrste angažmana, kao i revizije u specifičnim područjima (zaštita životne sredine, privatizacija, prevencija korupcije, pomoć u slučaju katastrofe i sl.)
  • Objave/saopštenja vezana za kompetencije (COMP).