Glavna služba za reviziju u skladu sa zakonom vrši finansijske revizije, revizije učinka i druge specifične revizije.

Finansijska revizija obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti, što znači da će Glavna služba za reviziju, prilikom obavljanja finansijske revizije u skladu sa usvojenim revizorskim standardima:

  • utvrditi da li revidirani finansijski izvještaji istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijsko stanje imovine i izvora, uspješnost poslovanja, novčane tokove i izvršenje budžeta, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i
  • procijeniti da li se primjenjuju propisi, da li se sredstva koriste za odgovarajuće namjene i ocijeniti finansijsko upravljanje, funkciju interne revizije i sistem internih kontrola.

Revizija učinka je aktivnost Glavne službe za reviziju koja podrazumijeva ispitivanje aktivnosti, programa i projekata u nadležnosti Vlade Republike Srpske i institucija javnog sektora u pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti.

Narodna skupština ili Odbor za reviziju Narodne skupštine mogu od Glavne službe za reviziju zahtijevati obavljanje posebne revizije, za koju je neophodno obezbijediti posebna sredstva. Glavna služba za reviziju može obaviti posebnu reviziju na zahtjev Vlade Republike Srpske, uz saglasnost Odbora za reviziju Narodne skupštine.

Glavna služba za reviziju ovlašćena je i obavezna da svake godine vrši reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti aktivnosti, transakcija i informacija sa zakonskim i drugim propisima i izvršenja budžeta Narodne skupštine Republike Srpske, Službe Predsjednika Republike Srpske, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske i ministarstava, Vijeća naroda Republike Srpske, Poreske uprave Republike Srpske, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske, adekvatan broj jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća i drugih institucija i subjekata u skladu sa Godišnjim planom revizija.

Osim toga, Glavna služba za reviziju ovlašćena je da vrši reviziju javnih ustanova, javnih i drugih preduzeća u kojima Republika ima direktni ili indirektni vlasnički udio, bilo kojih sredstava koja su bilo kojoj instituciji obezbijeđena za realizaciju projekata od strane međunarodnih organizacija, kao zajam ili donacija za Republiku, sredstava dodijeljenih iz budžeta instituciji, odnosno organizaciji i svih drugih budžetskih institucija koje se finansiraju iz budžeta i fondova i drugih vanbudžetskih fondova osnovanih zakonom.

Ovlašćenja Glavne službe za reviziju uključuju sve finansijske, administrativne i druge aktivnosti, programe i projekte kojima se upravlja od strane jedne ili više institucija, uključujući postupak i prihode od prodaje imovine, privatizacija i koncesija.

Učestalost finansijskih revizija kod jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih institucija i subjekata, Glavna služba za reviziju određuje na osnovu procjene rizika, finansijskog značaja subjekata revizije, rezultata prethodne revizije, prikupljenih informacija o poslovanju subjekata revizije i procjene realnih kapaciteta Glavne službe za reviziju za sprovođenje takvih revizija u toku jedne fiskalne godine.