Главна служба за ревизију у складу са законом врши финансијске ревизије, ревизије учинка и друге специфичне ревизије.

Финансијска ревизија обухвата ревизију финансијских извјештаја и ревизију усклађености, што значи да ће Главна служба за ревизију, приликом обављања финансијске ревизије у складу са усвојеним ревизорским стандардима:

  • утврдити да ли ревидирани финансијски извјештаји истинито и објективно, у свим материјално значајним аспектима, приказују финансијско стање имовине и извора, успјешност пословања, новчане токове и извршење буџета, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања и
  • процијенити да ли се примјењују прописи, да ли се средства користе за одговарајуће намјене и оцијенити финансијско управљање, функцију интерне ревизије и систем интерних контрола.

Ревизија учинка је активност Главне службе за ревизију која подразумијева испитивање активности, програма и пројеката у надлежности Владе Републике Српске и институција јавног сектора у погледу економичности, ефикасности и ефективности.

Народна скупштина или Одбор за ревизију Народне скупштине могу од Главне службе за ревизију захтијевати обављање посебне ревизије, за коју је неопходно обезбиједити посебна средства. Главна служба за ревизију може обавити посебну ревизију на захтјев Владе Републике Српске, уз сагласност Одбора за ревизију Народне скупштине.

Главна служба за ревизију овлашћена је и обавезна да сваке године врши ревизију финансијских извјештаја и усклађености активности, трансакција и информација са законским и другим прописима и извршења буџета Народне скупштине Републике Српске, Службе Предсједника Републике Српске, Генералног секретаријата Владе Републике Српске и министарстава, Вијећа народа Републике Српске, Пореске управе Републике Српске, Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске, Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске, Завода за запошљавање Републике Српске, Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске, адекватан број јединица локалне самоуправе и јавних предузећа и других институција и субјеката у складу са Годишњим планом ревизија.

Осим тога, Главна служба за ревизију овлашћена је да врши ревизију јавних установа, јавних и других предузећа у којима Република има директни или индиректни власнички удио, било којих средстава која су било којој институцији обезбијеђена за реализацију пројеката од стране међународних организација, као зајам или донација за Републику, средстава додијељених из буџета институцији, односно организацији и свих других буџетских институција које се финансирају из буџета и фондова и других ванбуџетских фондова основаних законом.

Овлашћења Главне службе за ревизију укључују све финансијске, административне и друге активности, програме и пројекте којима се управља од стране једне или више институција, укључујући поступак и приходе од продаје имовине, приватизација и концесија.

Учесталост финансијских ревизија код јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и других институција и субјеката, Главна служба за ревизију одређује на основу процјене ризика, финансијског значаја субјеката ревизије, резултата претходне ревизије, прикупљених информација о пословању субјеката ревизије и процјене реалних капацитета Главне службе за ревизију за спровођење таквих ревизија у току једне фискалне године.