Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је независна и професионална институција парламентарног надзора, која на основу Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI оквиром ревизије за јавни сектор, проводи ревизије путем којих се обезбјеђује независно мишљење о примјени закона и других прописа, извршењу буџета, финансијским извјештајима, коришћењу ресурса и управљању јавном својином у институцијама у јавном сектору Републике Српске.

Главна служба за ревизију путем правовремених и квалитетних ревизорских извјештаја, сачињених на основу финансијске ревизије и ревизије учинка, перманентно информише јавност и јавне институције о начину управљања јавним средствима, односно о томе да ли се јавним средствима управља на прописан, економичан, ефикасан и ефективан начин и усмјерена је ка стварању додате вриједности у јавном сектору Републике Српске.