Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je nezavisna i profesionalna institucija parlamentarnog nadzora, koja na osnovu Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske, a u skladu sa ISSAI okvirom revizije za javni sektor, provodi revizije putem kojih se obezbjeđuje nezavisno mišljenje o primjeni zakona i drugih propisa, izvršenju budžeta, finansijskim izvještajima, korišćenju resursa i upravljanju javnom svojinom u institucijama u javnom sektoru Republike Srpske.

Glavna služba za reviziju putem pravovremenih i kvalitetnih revizorskih izvještaja, sačinjenih na osnovu finansijske revizije i revizije učinka, permanentno informiše javnost i javne institucije o načinu upravljanja javnim sredstvima, odnosno o tome da li se javnim sredstvima upravlja na propisan, ekonomičan, efikasan i efektivan način i usmjerena je ka stvaranju dodate vrijednosti u javnom sektoru Republike Srpske.