Međunarodna saradnja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske zasnovana je na saradnji sa INTOSAI i EUROSAI, a odvija se putem Koordinacionog odbora vrhovnih revizorskih institucija u Bosni i Hercegovini, Evropskom Komisijom putem Privremenog pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, Svjetskom bankom, kao i na:

  • Međunarodna saradnja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske zasnovana je na saradnji sa INTOSAI i EUROSAI, a odvija se putem Koordinacionog odbora vrhovnih revizorskih institucija u Bosni i Hercegovini, Evropskom Komisijom putem Privremenog pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, Svjetskom bankom, kao i na:
  • Sporazumu o profesionalnoj saradnji između Glavne službe za reviziju i Državne revizorske institucije Republike Crne Gore, koji je potpisan u Podgorici 22.11.2013. godine;
  • Principima profesionalne saradnje između Glavne službe za reviziju i CEF-a (Center of Excellence in Finance) – Međunarodne organizacije za obuku i regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi sa sjedištem u Republici Sloveniji, koji je dogovoren u septembru 2013. godine u Ljubljani;
  • Izjavi o obavezama, potpisanoj između IDI-INTOSAI (INTOSAI Development Initiative) i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske 13.03.2013. godine u Sarajevu.

Pored navedenog, menadžment Glavne službe za reviziju podržava aktivno učešće svog revizorskog osoblja u svakom dostupnom događaju međunarodnog karaktera, koji se odnosi na pitanja od značaja za eksternu reviziju u javnom sektoru (kongresi, regionalne konferencije, seminari i dr.).