Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 564 rezultata
Strana 1 od 57
Objavljeno: 12. 01. 2023.
Revidirani period: 2021

Bolnica Trebinje

Negativno mišljenje o finansijskim izvještajima

Negativno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 28. 12. 2022.
Revidirani period: Više godina

Izgradnja i održavanje objekata kulture

Kultura kao djelatnost od javnog interesa pokazuje svoj značaj kroz razne oblike kulturnog i umjetničkog stvaralaštvа a time se promovišu, štite i čuvaju nacionalni interesi u kulturi Republike Srpske. Nivo kulturnog stvaralaštva i moguća dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima su u značajnoj mjeri povezani sa osiguranjem adekvatnih objekata kulture, njihovim brojem, veličinom i kvalitetom. Projekti izgradnje novih i održavanja kvaliteta postojećih objekata zahtijevaju značajna budžetska sredstva i njihovo efikasno korištenje. Nalazi ove revizije učinka pokazuju da institucije nadležne za oblast kulture nisu kroz integrisan pristup i u mogućoj mjeri osigurale adekvatno praćenje stanja objekata kulture, njihovo planiranje i potreban nivo efikasnosti u realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata kulture.

Vrsta angažmana: Revizija učinka

Vrsta subjekta: Više subjekata

Objavljeno: 26. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja 9 januar Krupa na Uni

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 26. 12. 2022.
Revidirani period: 2021

Dom zdravlja Vaso Pelagić Čajniče

Negativno mišljenje o finansijskim izvještajima

Negativno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 23. 12. 2022.
Revidirani period: Više godina

Rad komunalne policije na održavanju komunalnog reda

Obezbjeđenje komunalnog reda je od posebnog interesa i značaja za jedinice lokalne samouprave i građane. Posebnu ulogu u obezbjeđivanju komunalnog reda na teritoriji jedinice lokalne samopurave ima komunalna policija. Ostvarivanje propisane uloge komunalne policije podrazumijeva njeno efikasno i efektivno funkcionisanje, odnosno preduzimanje mjera i provođenje aktivnosti koje su u funkciji održavanja propisanog nivoa komunalnog reda.
Provedena revizija je pokazala da komunalna policija postojećim načinom organizacije i funkcionisanja u pojedinim oblastima, ne obezbjeđuje u potpunosti propisani nivo komunalnog reda.

Vrsta angažmana: Revizija učinka

Vrsta subjekta: Više subjekata

Objavljeno: 23. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Bratunac

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 23. 12. 2022.
Revidirani period: 2021

Grad Gradiška

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 23. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Kostajnica

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 23. 12. 2022.
Revidirani period: 2021

Univerzitetska bolnica Foča

Negativno mišljenje o finansijskim izvještajima

Negativno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 16. 12. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Doboj

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Strana 1 od 57