Reviziju učinka predstavlja nezavisna, objektivna i pouzdana ispitivanja Vlade RS, vladinih i drugih institucija javnog sektora, odnosno programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti Vlade RS i vladinih institucija u pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Principi ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti, prema Međunarodnim standardima revizije za javni sektor, mogu se definisati na sljedeći način:

  • princip ekonomičnosti podrazumijeva svođenje troškova resursa na najmanju moguću mjeru. Korišćeni resursi trebaju biti na raspolaganju pravovremeno, u odgovarajućoj količini i uz odgovarajući kvalitet te po najboljoj cijeni.
  • princip efikasnosti podrazumijeva najbolje moguće iskorištavanje raspoloživih resursa. Vezan je za odnos korištenih resursa i izlaznih vrijednosti ostvarenih u pogledu količine, kvaliteta i rokova.
  • princip efektivnosti odnosi se na ispunjavanja postavljenih ciljeva i postizanje predviđenih rezultata.

Pored termina revizija učinka, u teoriji i praksi revizije pojavljuju se i drugi termini, kao revizija uspjeha/uspješnosti, revizija ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti (revizija 3E) i revizija vrijednosti za novac. Pomenuti termini u revizijskoj terminologiji suštinski imaju isto značenje.

U osnovi, revizijom učinka daje se odgovor na sljedeća pitanja:

  • da li se rade pravi poslovi;
  • da li se poslovi rade na pravi način.

Revizija efektivnosti daje odgovor na pitanje da li se rade pravi poslovi, a revizija ekonomičnosti i efikasnosti da li se poslovi rade na pravi način.

Revizija učinka u Glavnoj službi za reviziju provodi se na osnovu Godišnjeg plana revizije, koji donosi Glavni revizor a razmatra Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, implementacijom određenih revizijskih postupaka i procedura kroz predstudiju i kroz glavnu studiju, a rezultate revizije učinka Glavna služba za reviziju prezentuje putem konačnog izvještaja o provedenoj reviziji učinka.

Izvještaji revizije učinka, kao osnovni proizvod revizijskog procesa, su dobra osnova za promjene u organizaciji, načinu funkcionisanja i upravljanju resursima, zatim kvalitetnijim i korisnički orjentisanim uslugama, kao i za podizanje javne odgovornosti na viši nivo. Izvještaji revizije učinka su i u funkciji promovisanja dobrog upravljanja i javnosti rada institucija javnog sektora.