Zadatke iz svoje nadležnosti Glavna služba za reviziju vrši kroz rad sljedećih organizacionih jedinica:

 • Kabinet Glavnog revizora,
 • Sektor za finansijsku reviziju,
 • Sektor za reviziju učinka,
 • Sektor za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta,
 • Sektor za informacione tehnologije,
 • Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove.

Glavna služba za reviziju trenutno ima 85 zaposlenih, od toga:

 • 6 imaju zvanje doktora nauka,
 • 10 magistara,
 • 2 mastera,
 • 58 visoka stručna sprema,
 • 1 zaposleni sa VŠS,
 • 2 zaposlenih sa SSS,
 • 6 zaposlenih imaju KV spremu,
 • 16 sertifikovanih ovlašćenih revizora,
 • 27 sertifikovanih računovođa, nekoliko revizora u procesu dobijanja sertifikata računovođe ili ovlašćenog revizora,
 • 7 imaju zvanje ovlašćenog internog revizora i/ili internog revizora u javnom sektoru,
 • 4 imaju zvanje eksternog ocjenjivača kvaliteta interne revizije,
 • 2 sertifikovana IT revizora (CISA).
 • Takođe određeni broj zaposlenih su ovlašćeni procjenjivači ili forenzičke računovođe.

Kabinet Glavnog revizora

Kabinet glavnog revizora prati stanje u oblastima iz djelokruga rada svih organizacionih jedinica Glavne službe za reviziju, obavlja protokolarne poslove i druge poslove koji se odnose na predstavljanje i komunikaciju sa javnošću Glavne službe za reviziju, obavlja i druge stručne i administrativno-tehničke poslove vezane za realizaciju Plana rada Glavne službe za reviziju i prati stanje u oblasti revizije na domaćem i međunarodnom planu.

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

U sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove obavljaju se poslovi pripreme i izrade opštih i pojedinačnih akata, zastupanja, izrade budžeta, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja, kadrovski i opšti poslovi i poslovi upravljanja ljudskim resursima i drugi pravni, finansijski, administrativni i opšti poslovi neophodni za nesmetano funkcionisanje Glavne službe za reviziju.

Sektor za finansijsku reviziju

Sektor za finansijsku reviziju vrši reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti korisnika prihoda budžeta Republike Srpske, budžetskih i vanbudžetskih fondova Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, javnih preduzeća i drugih pravnih lica i agencija koje je osnovala Republika Srpska i koja ima direktan ili indirektan vlasnički udio u njima. Finansijsku reviziju provode revizorski timovi, na osnovu Godišnjeg plana revizije, a rezultate finansijske revizije prezentuje putem konačnih izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji.

Sektor za reviziju učinka

Sektor za reviziju učinka vrši ispitivanje aktivnosti, programa i projekata u nadležnosti Vlade Republike Srpske i institucija javnog sektora u pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Revizija učinka se provodi kao ispitivanje kompletne institucije javnog sektora, jednog njenog dijela ili (češće) ispitivanje kroz više institucija javnog sektora za duži vremenski period. Reviziju učinka provode revizorski timovi, na osnovu Godišnjeg plana revizije i odluke glavnog revizora, putem predstudije i glavne studije, a rezultate revizije učinka prezentuje putem konačnog izvještaja o provedenoj reviziji učinka.

Sektor za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta

Sektor za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta obavlja poslove praćenja primjene međunarodnih revizorskih standarda sa ciljem unapređenja rada i razvoja Glavne službe za reviziju, kreiranja i uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta na institucionalnom nivou, planiranje i provođenje itnernih pregleda na nivou pojedinačnih angažovanja u finansijskoj reviziji i reviziji učinka i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih odstupanja, izvještavanje o provedenim aktivnostima interne procjene kvaliteta, planiranja obuka zaposlenih, učešće u kreiranju odgovora na primjedbe na nacrte revizorskih izvještaja i druge poslove u cilju razvoja, unapređenja rada i jačanja kvaliteta revizije u Glavnoj službi za reviziju

Sektor za informacione tehnologije

Sektor za informacione tehnologije obavlja poslove planiranja, razvoja i primjene informacionih tehnologija (IT) kao podrške radu Glavne službe za reviziju, pružanje pomoći zaposlenima u korišćenju IT servisa, aplikacija i opreme, poslove revizije složenih informacionih sistema subjekata revizije i poslove obezbjeđenja rada, administracije informacionog sistema Glavne službe, kao i uspostavljanje standarda i procedura za razvoj, korišćenje i zaštitu IT opreme.