Задатке из своје надлежности Главна служба за ревизију врши кроз рад сљедећих организационих јединица:

 • Кабинет Главног ревизора,
 • Сектор за финансијску ревизију,
 • Сектор за ревизију учинка,
 • Сектор за развој, методологију и контролу квалитета,
 • Сектор за информационе технологије,
 • Сектор за правне, финансијске и опште послове.

Главна служба за ревизију тренутно има 85 запослених, од тога:

 • 6 имају звање доктора наука,
 • 10 магистара,
 • 2 мастера,
 • 58 висока стручна спрема,
 • 1 запослени са ВШС,
 • 2 запослених са ССС,
 • 6 запослених имају КВ спрему,
 • 16 сертификованих овлашћених ревизора,
 • 27 сертификованих рачуновођа, неколико ревизора у процесу добијања сертификата рачуновође или овлашћеног ревизора,
 • 7 имају звање овлашћеног интерног ревизора и/или интерног ревизора у јавном сектору,
 • 4 имају звање екстерног оцјењивача квалитета интерне ревизије,
 • 2 сертификована ИТ ревизора (CISA),
 • Такође одређени број запослених су овлашћени процјењивачи или форензичке рачуновође.

Kабинет Главног ревизора

Кабинет главног ревизора прати стање у областима из дјелокруга рада свих организационих јединица Главне службе за ревизију, обавља протоколарне послове и друге послове који се односе на представљање и комуникацију са јавношћу Главне службе за ревизију, обавља и друге стручне и административно-техничке послове везане за реализацију Плана рада Главне службе за ревизију и прати стање у области ревизије на домаћем и међународном плану.

Сектор за правне, финансијске и опште послове

У сектору за правне, финансијске и опште послове обављају се послови припреме и израде општих и појединачних аката, заступања, израде буџета, јавних набавки, канцеларијског пословања, кадровски и општи послови и послови управљања људским ресурсима и други правни, финансијски, административни и општи послови неопходни за несметано функционисање Главне службе за ревизију.

Сектор за финансијску ревизију

Сектор за финансијску ревизију врши ревизију финансијских извјештаја и усклађености корисника прихода буџета Републике Српске, буџетских и ванбуџетских фондова Републике Српске, јединица локалне самоуправе у Републици Српској, јавних предузећа и других правних лица и агенција које је основала Република Српска и која има директан или индиректан власнички удио у њима. Финансијску ревизију проводе ревизорски тимови, на основу Годишњег плана ревизије, а резултате финансијске ревизије презентује путем коначних извјештаја о проведеној финансијској ревизији.

Сектор за ревизију учинка

Сектор за ревизију учинка врши испитивање активности, програма и пројеката у надлежности Владе Републике Српске и институција јавног сектора у погледу економичности, ефикасности и ефективности. Ревизија учинка се проводи као испитивање комплетне институције јавног сектора, једног њеног дијела или (чешће) испитивање кроз више институција јавног сектора за дужи временски период. Ревизију учинка проводе ревизорски тимови, на основу Годишњег плана ревизије и одлуке главног ревизора, путем предстудије и главне студије, а резултате ревизије учинка презентује путем коначног извјештаја о проведеној ревизији учинка.

Сектор за развој, методологију и контролу квалитета

Сектор за развој, методологију и контролу квалитета обавља послове праћења примјене међународних ревизорских стандарда са циљем унапређења рада и развоја Главне службе за ревизију, креирања и успостављања система контроле квалитета на институционалном нивоу, планирање и провођење итнерних прегледа на нивоу појединачних ангажовања у финансијској ревизији и ревизији учинка и предлагање мјера за отклањање утврђених одступања, извјештавање о проведеним активностима интерне процјене квалитета, планирања обука запослених, учешће у креирању одговора на примједбе на нацрте ревизорских извјештаја и друге послове у циљу развоја, унапређења рада и јачања квалитета ревизије у Главној служби за ревизију.

Сектор за информационе технологије

Сектор за информационе технологије обавља послове планирања, развоја и примјене информационих технологија (ИТ) као подршке раду Главне службе за ревизију, пружање помоћи запосленима у коришћењу ИТ сервиса, апликација и опреме, послове ревизије сложених информационих система субјеката ревизије и послове обезбјеђења рада, администрације информационог система Главне службе, као и успостављање стандарда и процедура за развој, коришћење и заштиту ИТ опреме.