U Bosni i Hercegovini postoje četiri vrhovne revizorske institucije i to: Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Kancelarija za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Saradnja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske sa ostalim vrhovnim revizorskim institucijama u Bosni i Hercegovini uspostavljena je i formalno putem Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini (glavni revizor i zamjenik glavnog revizora Republike Srpske su, na osnovu odredaba Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske, članovi Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini).

Koordinacioni odbor je nadležan za:

  • uspostavljanje konzistentnih vodiča i uputstava zasnovanih na INTOSAI revizijskim standardima,
  • razmjena profesionalnih iskustava i težnja ka osiguranju konzistentnog kvaliteta revizije,
  • organizacija i koordinacija razvojnih aktivnosti sve tri vrhovne institucije,
  • dodjeljivanje revizorske odgovornosti za zajedničke aktivnosti,
  • određivanje predstavljanja u međunarodnim tijelima.

Menadžment i drugi zaposleni u Glavnoj službi za reviziju aktivno učestvuju u radu stručnih skupova, radionica, seminara, okruglih stolova organizovanih od strane profesionalnih ili poslovnih udruženja i udruženja građana, kao i Saveza opština i gradova Republike Srpske. Objavljuju se članci i radovi u stručnim časopisima čiji su autori zaposleni u Glavnoj službi za reviziju, a obrađuje se isključivo stručna materija, vezana najčešće za ulogu i značaj vrhovnih revizorskih institucija u društvu. Saradnja je formalizovana sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Savezom računovođa i revizora Republike Srpske i Centralnom jedinicom za harmonizaciju finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije Vlade Republike Srspke.