У Босни и Херцеговини постоје четири врховне ревизорске институције и то: Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине, Канцеларија за ревизију институција Федерације Босне и Херцеговине, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске и Канцеларија за ревизију јавне управе и институција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Сарадња Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске са осталим врховним ревизорским институцијама у Босни и Херцеговини успостављена је и формално путем Координационог одбора врховних институција за ревизију у Босни и Херцеговини (главни ревизор и замјеник главног ревизора Републике Српске су, на основу одредаба Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, чланови Координационог одбора врховних институција за ревизију у Босни и Херцеговини).

Координациони одбор је надлежан за:

  • успостављање конзистентних водича и упутстава заснованих на INTOSAI ревизијским стандардима,
  • размјена професионалних искустава и тежња ка осигурању конзистентног квалитета ревизије,
  • организација и координација развојних активности све три врховне институције,
  • додјељивање ревизорске одговорности за заједничке активности,
  • одређивање представљања у међународним тијелима.

Менаџмент и други запослени у Главној служби за ревизију активно учествују у раду стручних скупова, радионица, семинара, округлих столова организованих од стране професионалних или пословних удружења и удружења грађана, као и Савеза општина и градова Републике Српске. Објављују се чланци и радови у стручним часописима чији су аутори запослени у Главној служби за ревизију, а обрађује се искључиво стручна материја, везана најчешће за улогу и значај врховних ревизорских институција у друштву. Сарадња је формализована са Правним факултетом Универзитета у Бања Луци, Економским факултетом Универзитета у Бањa Луци, Министарством унутрашњих послова Републике Српске, Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске и Централном јединицом за хармонизацију финансијског управљања, контроле и интерне ревизије Владе Републике Срспке.