Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske regulišu se pravni status, organizacija, nadležnosti, ciljevi, dužnosti, ovlašćenja, sertifikacija revizora javnog sektora i druga pitanja od značaja za rad Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Neslužbeni prečišćeni tekst ovog Zakona se nalazi na sljedećem linku:

Zakon o reviziji javnog sektora Republike Srpske