Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske osnovana je Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske koji je donesen u julu 1999. godine. Funkciju i posao glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora do sada su obavljali:

  • Čeko Boško, glavni revizor, Odluka Narodne skupštine broj 01-563/00 od 06. oktobra 2000. godine,
  • Iličić Dušan, zamjenik glavnog revizora, Odluka Narodne skupštine broj 01-251/03 od 09. aprila 2003. godine,
  • Šnjegota Duško, glavni revizor, Odluka Narodne skupštine broj 01-1626/12 od 01. novembra 2012. godine,
  • Pejić Darko, zamjenik glavnog revizora, Odluka Narodne skupštine broj 01-1627/12 od 01. novembra 2012. godine,
  • Radukić Jovo, glavni revizor, Odluka Narodne skupštine broj 02/1-021-271/18 od 22. marta 2018. godine,
  • Trninić Božana, zamjenik glavnog revizora, Odluka Narodne skupštine 02/1-021-272/18 od 22. marta 2018. godine.

U periodu 2001. – 2005. godina Glavna služba za reviziju provodila je samo finansijske revizije. Prvi revizorski izvještaj objavljen je u maju 2001. godine.

U 2005. godini Glavna služba za reviziju počela je da provodi i revizije učinka. Prvi izvještaj revizije učinka objavljen je 2007. godine. To je, ujedno, bio i prvi izvještaj revizije učinka u Bosni i Hercegovini.

Od 2015. godine (za revidirani period 2014. godine) u okviru izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji daje se odvojeno mišljenje o finansijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja subjekta sa nadležnom zakonskom i podzakonskom regulativom.

Uspostavljeni su i javno dostupni registri datih preporuka za finansijsku reviziju i za reviziju učinka, koji se redovno ažuriraju i dopunjuju aktuelnim informacijama.

Za finansijske revizije koje se provode u diskontinuitetu, kao i u okviru revizije učinka, revizori se povremeno angažuju na provjeri provođenja ranije datih preporuka. Taj angažman podrazumijeva da se ne vrši revizija aktivnosti, transakcija i stanja bilansnih pozicija, već se fokus stavlja na knjigovodstvenu dokumentaciju i izjave koje podržavaju Izvještaj o provođenju preporuka datih za konkretnu godinu. Nakon takvih angažmana sačinjavaju se izvještaji o statusu datih preporuka i izražava zaključak o stepenu provedenosti ranije datih preporuka.