Finansijska revizija obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti, što znači da će Glavna služba za reviziju, prilikom obavljanja finansijske revizije u skladu sa usvojenim revizorskim standardima:

  • utvrditi da li revidirani finansijski izvještaji istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijsko stanje imovine i izvora, uspješnost poslovanja, novčane tokove i izvršenje budžeta, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i
  • procijeniti da li se primjenjuju propisi, da li se sredstva koriste za odgovarajuće namjene i ocijeniti finansijsko upravljanje, funkciju interne revizije i sistem internih kontrola.

Finansijska revizija se provodi u skladu sa zakonskim odredbama i relevantnim ISSAI standardima finansijske revizije 2200-2810 i ISSAI 4000 – Standard za reviziju usklađenosti.

Reviziju finansijskih izvještaja provode revizorski timovi, prema Godišnjem planu revizija, koji donosi Glavni revizor a razmatra Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, i kojim su obuhvaćene revizije koje se obavezno provode svake godine i revizije koje se periodično planiraju i provode u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

O rezultatima svake pojedinačne finansijske revizije, izvještava se putem konačnog izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji koji sadrži mišljenje glavnog revizora o finansijskim izvještajima, mišljenje glavnog revizora o usklađenosti i nalaze, zaključke i preporuke.

Glavna služba za reviziju svake godine, osim revizija kod pojedinačnih subjekata, provodi reviziju i daje mišljenje o Konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju za korisnike budžeta Republike Srpske.