Финансијска ревизија обухвата ревизију финансијских извјештаја и ревизију усклађености, што значи да ће Главна служба за ревизију, приликом обављања финансијске ревизије у складу са усвојеним ревизорским стандардима:

  • утврдити да ли ревидирани финансијски извјештаји истинито и објективно, у свим материјално значајним аспектима, приказују финансијско стање имовине и извора, успјешност пословања, новчане токове и извршење буџета, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања и
  • процијенити да ли се примјењују прописи, да ли се средства користе за одговарајуће намјене и оцијенити финансијско управљање, функцију интерне ревизије и систем интерних контрола.

Финансијска ревизија се проводи у складу са законским одредбама и релевантним ISSAI стандардима финансијске ревизије 2200-2810 и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености.

Ревизију финансијских извјештаја проводе ревизорски тимови, према Годишњем плану ревизија, који доноси Главни ревизор а разматра Одбор за ревизију Народне скупштине Републике Српске, и којим су обухваћене ревизије које се обавезно проводе сваке године и ревизије које се периодично планирају и проводе у складу са расположивим капацитетима.

О резултатима сваке појединачне финансијске ревизије, извјештава се путем коначног извјештаја о проведеној финансијској ревизији који садржи мишљење главног ревизора о финансијским извјештајима, мишљење главног ревизора о усклађености и налазе, закључке и препоруке.

Главна служба за ревизију сваке године, осим ревизија код појединачних субјеката, проводи ревизију и даје мишљење о Консолидованом годишњем финансијском извјештају за кориснике буџета Републике Српске.