l) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске (члан 3. и 16.), на основу приједлога руководиоца Сектора финансијске ревизије, а на основу процијењеног ризика од настанка материјално значајних грешака и неусклађености, као и учесталости ревизија, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске ће током 2024. године провести финансијске ревизије, односно ревизију финансијских извјештаја и ревизију усклађености за 2023. годину, сљедећих субјеката ревизије (90):

 1. Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске (1),
 2. Министарстава  и других корисника буџета Републике Српске (38) 
 3. Фондова обавезног социјалног осигурања Републике Српске (4),
 4. јединица локалне самоуправе у Републици Српској (21),
 5. јавних предузећа и јавних установа у Републици Српској (26).

У периоду од 01.01.2024. до 31.07.2024. године (што представља први дио циклуса финансијске ревизије) извршиће се ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености сљедећих субјеката ревизије (54):

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.Служба Предсједника
2.Народна скупштина
3.Вијеће народа
4.Генерални секретаријат Владе
5.Министарство финансија
6.Министарство унутрашњих послова
7.Министарство просвјете  и културе 
8.Министарство правде 
9.Министарство породице, омладине и спорта
10.Министарство управе и локалне самоуправе
11.Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање  
12.Министарство здравља и социјалне заштите
13.Министарство енергетике и рударства
14.Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
15.Министарство саобраћаја и веза
16.Министарство трговине и туризма
17.Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
18.Министарство рада и борачко инвалидске заштите
19.Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу
20.Министарство привреде и предузетништва
21.Републички секретаријат за расељена лица и миграције
22.Пореска управа
23.Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове
24.Агенција за аграрна плаћања
25.Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
26.Фонд здравственог осигурања
27.Фонд дјечије заштите
28.Завод за запошљавање
29.Консолидовани год.финанс.извјештај за кориснике буџета Републике Српске
30.Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
31.Републичка управа цивилне заштите
32.Угоститељски сервис Владе Републике Српске
33.Центар за пружање бесплатне правне помоћи
34.Републичка дирекција за обнову и изградњу
35.ЈУ Техничка школа Бања Лука
36.ЈУ Медицинска школа Бања Лука
37.ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске Бања Лука
38.ЈУ Медицинска школа Добој
39.ЈУ Средњошколски центар Приједор
40.ЈУ Туристичка организација Републике Српске Бања Лука
41.ЈУ Гимназија Бања Лука
42.Град Бања Лука
43.Општина Угљевик
44.Општина Берковићи
45.Град Бијељина
46.Општина Брод
47.Општина Вукосавље
48.Град Источно Сарајево
49.Општина Доњи Жабар
50.Општина Источни Дрвар
51.Завод за изградњу а.д. Бања Лука
52.ЈП Дирекција за изградњу и развој града д.о.о. Бијељина
53.ЈУ Национални парк Сутјеска Тјентиште
54.Космос а.д. Бања Лука

У другом дијелу циклуса финансијске ревизије у периоду од 01.08.2024. до 31.12.2024. године ће бити проведена ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености следећих субјеката ревизије (36):

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.Општина Калиновик
2.Општина Козарска Дубица
3.Општина Крупа на Уни
4.Град Лакташи
5.Општина Нови Град
6.Општина Оштра Лука
7.Општина Пале
8.Општина Соколац
9.Општина Србац
10.Општина Трново
11.Град Приједор
12.Општина Шипово
13.Водовод а.д. Бања Лука
14.Термо Нова д.о.о. Угљевик
15.ЈП Противградна превентива Републике Српске
16.ЈП Аутопутеви РС д.о.о.Бања Лука
17.Аеродроми РС а.д. Бања Лука
18.Водовод и комуналије а.д. Зворник
19.ЈП Слободна зона д.о.о. Шамац
20.Градска топлана а.д. Добој
21.Комуналац Модрича а.д. Модрича
22.ЈП Завод за изградњу града Приједор
23.ЈКП Комуналац а.д. Теслић
24.Бобас а.д. Котор Варош
25.Комунално а.д. Пале
26.КП Водовод и канализација а.д. Нови Град
27.Водовод а.д. Козарска Дубица
28.Ветеринарски институт Републике Српске др Васо Бутозан Бања Лука
29.ЈЗУ Апотека Фоча
30.ЈЗУ Апотека Градишка
31.ЈУ Туристичка организација Јахорина Града Источно Сарајево
32.ЈУ Народна библиотека Филип Вишњић Бијељина
33.ЈУ Народна библиотека Ћирило и Методије Приједор
34.ЈУ Народна библиотека Добој
35.ЈУ Студентски центар Пале
36.ЈУ Студентски центар Лукавица

Осим претходно наведених ревизијских активности у 2024. години, Главна служба за ревизију ће у складу са расположивим ресурсима провести и ревизијске активности на провјери статуса препорука датих у претходним периодима, руководећи се критеријумом најстарији ревидирани период.

У складу са расположивим људским ресурсима  (43 ревизора финансијске ревизије) и у првом и у другом циклусу финансијске ревизије, руководство Главне службе за ревизију јавног сектора ће формирати тимове за провођење ревизија.

Општи фокус ревизије у свим планираним ентитетима јавног сектора ће бити на провођењу препорука датих у претходним извјештајима, усклађености планирања и трошења буџетских и других јавних средстава – извршење буџета (финансијског плана), те на тачности и фер презентацији укупне имовине и обавеза и резултата пословања, у складу са захтјевима оквира финансијског извјештавања. Додатни фокуси ревизије и усклађеност пословања ће бити наведени за сваку појединачну ревизију ентитета јавног сектора, а дефинишу их вође тимова уз сагласност руководства Главне службе за ревизију.

Конкретне циљеве и потциљеве појединачних финансијских ревизија ће дефинисати вође тимова,  у складу са резултатима прелиминарних испитивања, процјеном система интерних контрола испитиваног субјекта ревизије, висином укупно процијењеног ризика, нивоом квантитативне и елементима квалитативне материјалности.

ll) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА У 2024. ГОДИНИ

У складу са утврђеним стратешким правцима и приоритетима ревизије учинка у Стратешком плану Главне службе за ревизију јавног сектора за период 2021 – 2025. година, а на основу Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске  и INTOSAI професионалних објава планирају се ангажмани ревизије учинка.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске утврђује подручја и теме ревизије учинка на основу критеријума из INTOSAI професионалних објава. Критеријуми избора тема ревизије учинка су: посебан интерес и значај за друштво и грађане, значајно ангажовање људских, материјалних и финансијских ресурса, изражени ризици од неекономичности, неефикасности и неефективности, простор и потреба за унапређења и побољшања успјешности програма, процеса и активности у јавном сектору. На тај начин се омогућава да ревизија учинка да квалитативну нову вриједност за друштвену заједницу, јавни сектор и грађане.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске ће у погледу ревизије учинка проводити ревизијске ангажмане процеса и активности који припадају подручјима:

 • Комуналних дјелатности и комуналних услуга;
 • Заштите шума;
 • Заштите природног и културно-историјског наслијеђа;
 • Управљања грантовима и субвенцијама у јединицама локалних самоуправа;
 • Остваривања права из социјалне заштите.

У складу са утврђеним подручјима и капацитетима ревизије учинка (16 ревизора) у Главној служби за ревизију у 2024. године планира се провођење шест ревизијских ангажмана ревизије учинка:

 • Управљање одржавањем зграда;
 • Формирање цијена комуналних услуга;
 • Заштита шума од пожара;
 • Заштита непокретних културних добара;
 • Управљање грантовима у јединицама локалних самоуправа;
 • Остваривање права за смјештај у установу и права на помоћ и његу у кући за старија лица.

Ревизија учинка заштита шума од пожара проводиће се као паралелна ревизија учинка са Државном ревизорском институцијом Србије. Паралелне ревизије се проводе у складу са INTOSAI професионалним објавама и у функцији су испуњавања стратешких циљева утврђених Стратешким планом Главне службе за ревизију јавног сектора за период 2021-2025. година.

Ревизијски ангажмани ревизије учинка обухватају више институција јавног сектора које имају одређене улоге, надлежности и одговорности у односу на утврђене теме и предмете ревизије учинка и обухватају дужи временски период односно више обрачунских периода. Ревизијски ангажмани се проводе кроз двије фазе: фаза предстудије (прелиминарно испитивање и планирање главне студије) и фазу главне студије. Планирано вријеме окончања наведених ревизијских ангажмана је у периоду септембар – децембар 2024. године. Конкретно вријеме окончања сваке ревизије биће утврђено Предстудијским меморандумом са планом главне студије као основним планским документом у ревизији учинка и одлукама о провођењу главне студије.

Поред наведених ревизија Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске планира да проведе и пет накнадних прегледа провођења препорука из извјештаја ревизије учинка из претходних година:

 • Извјештај ревизије учинка „Превенција малигних обољења“ (објављен 2019. године);
 • Извјештај ревизије учинка „Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом“ (објављен 2019. године);
 • Извјештај ревизије учинка „Управљање накнадама за шуме“ (објављен 2019. године);
 • Извјештај ревизије учинка „Ефикасност прикупљања и коришћења накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних возила“ (објављен 2020. године);
 • Извјештај ревизије учинка „Експлоатација ријечног материјала као сегмент интегралног уређења и заштите водотока ријеке Дрине“ (објављен 2021. године).

Накнадним прегледом провођења препорука омогућава се увид у мјере и активности које предузимају институције надлежне и одговорне за провођење препорука, резултате проведених мјера и активности као и  утврђивање статуса препорука.