A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Lica ovlašćena za upravljanje

Jedno ili više lica ili organizacija (npr. povjerenik) sa obavezom nadgledanja strateškog usmjeravanja subjekta i obavezama u pogledu odgovornosti tog subjekta. Ovo uključuje i nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja.

U nekim pravnim sistemima, lica ovlašćena za upravljanje mogu biti i članovi rukovodstva, npr u slučaju izvršnih članova upravnog odbora (bilo za subjekte iz privatnog ili javnog sektora) i/ili vlasnika – rukovodioca. Detaljnije ovo pitanje razrađuje MRS 260 – „Komunikacija sa licima ovlašćenim za upravljanje“.

Limska deklaracija

Glavni cilj i suština Limske deklaracije je zahtjev za nezavisnom revizijskom institucijom. Vrhovna revizorska institucija (VRI) koja ne postupa u skladu sa ovim zahtjevom ne zadovoljava standarde. Međutim, zahtjevi Limske deklaracije nisu ispunjeni samo ako VRI ostvari nezavisnost; potrebno je da ova nezavisnost ima uporište u zakonu. Da bi se to ostvarilo, moraju da postoje funkcionalne institucije pravne sigurnosti, a one se mogu naći samo u demokratijama zasnovanim na vladavini prava. Vladavina prava i demokratija su, stoga, osnovne premise za stvarno nezavisnu VRI i predstavljaju stubove na kojima se temelji revizija javnog sektora. Limska deklaracija iz 1977. godine bila je prvi INTOSAI dokument koji je sveobuhvatno predstavio značaj nezavisnosti vrhovne revizijske institucije (VRI), naglašavajući da one mogu biti objektivne i efikasne samo ako su nezavisne od subjekta revizije i zaštićene od spoljnjeg uticaja. Postavljen je kurs i, u godinama koje su uslijedile, pitanje nezavisnosti će se pojavljivati na različitim INTOSAI događajima i u dokumentima koji su proizašli iz tih fundamentalnih principa.