Лица овлашћена за управљање

Једно или више лица или организација (нпр. повјереник) са обавезом надгледања стратешког усмјеравања субјекта и обавезама у погледу одговорности тог субјекта. Ово укључује и надгледање процеса финансијског извјештавања.

У неким правним системима, лица овлашћена за управљање могу бити и чланови руководства, нпр у случају извршних чланова управног одбора (било за субјекте из приватног или јавног сектора) и/или власника – руководиоца. Детаљније ово питање разрађује МРС 260 – “Комуникација са лицима овлашћеним за управљање”.

Лимска декларација

Главни циљ и суштина Лимске декларације је захтјев за независном ревизијском институцијом. Врховна ревизорска институција (ВРИ) која не поступа у складу са овим захтјевом не задовољава стандарде. Међутим, захтјеви Лимске декларације нису испуњени само ако ВРИ оствари независност; потребно је да ова независност има упориште у закону. Да би се то остварило, морају да постоје функционалне институције правне сигурности, а оне се могу наћи само у демократијама заснованим на владавини права. Владавина права и демократија су, стога, основне премисе за стварно независну ВРИ и представљају стубове на којима се темељи ревизија јавног сектора. Лимска декларација из 1977. године била је први INTOSAI документ који је свеобухватно представио значај независности врховне ревизијске институције (ВРИ), наглашавајући да оне могу бити објективне и ефикасне само ако су независне од субјекта ревизије и заштићене од спољњег утицаја. Постављен је курс и, у годинама које су услиједиле, питање независности ће се појављивати на различитим INTOSAI догађајима и у документима који су произашли из тих фундаменталних принципа.