“Закон”

Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр: 98/05 и 20/14) којим се регулише правни статус, организација, надлежност, циљеви, дужности, овлашћења, сертификација ревизора јавног сектора и друга питања од значаја за рад Главне службе за ревизију јавног сектора као врховне ревизорске институције у Републици Српској.

Заједничка ревизија

Видјети: Кооперативне ревизије између ВРИ.

Замјеник главног ревизора

Сходно “Закону” помаже главном ревизору у обављању дужности Главне службе за ревизију. Детаљније погледати под: Главни ревизор.

Значајан недостатак у интерној контроли

Недостатак или скуп недостатака у интерним контролама које су, према професионалном суду ревизора, довољно значајни да захтијевају пажњу лица овлашћених за управљање. (Видјети: Недостатак у интерним контролама).

Значајан ризик

Идентификован и процијењен ризик од материјално значајног погрешног исказа који, по суду ревизора, захтијева специјана ревизијска разматрања.

(Видјети и: Ревизијски ризик)

Значајност

Релативна важност неког питања у складу с контекстом.
(Видјети: Материјалност у ревизији.)