Технике прикупљања доказа

Ревизор ће користити различите технике прикупљања доказа, у зависности од природе процеса или трансакција који се ревидирају, као и од нивоа поузданости, а то могу бити:

⦁ Рачунске контроле (поновно рачунање или провјера тачности);

⦁ Инспекција (физички докази и провјере докумената);

⦁ Конфирмације;

⦁ Аналитички поступци;

⦁ Посматрање,

⦁ Упити (интервјуи, анкете).

Тест кретања кроз процес

Праћење више трансакција кроз систем финансијског извјештавања.

Тестирање

Примјена ревизијских поступака на неке или све ставке у популацији.

Тестирање контрола

Ревизијски поступак осмишљен за процјену оперативне ефикасности контрола у спрјечавању или откривању и исправљању материјално погрешних исказа на нивоу тврдње.

Тестови детаља

Видјети: Детаљна тестирања (класа трансакција, салда рачуна и објелодањивања)

Трансакције размјене

Трансакције у оквиру којих један субјект/ентитет прима средства или услуге или измирује обавезе давањем приближно једнаке вриједности (првенствено у облику готовине, робе, услуга или коришћења средстава) директно другом субјекту/ентитету.

Трансакције које нису трансакције размјене су карактеристичне за јавни сектор, јер у таквим трансакцијама субјект/ентитет или прима вриједност од другог ентитета без директног давања приближно једнаке вриједности у размјену, или даје вриједност другом ентитету без директног примања приближно једнаке вриједности. Примјер трансакција које нису трансакције размјене су порези, доприноси и друга пореска давања.

Троугао одговорности

Троугао одговорности у контексту ревизије јавног сектора, обухвата ревизоре (односно ВРИ) којима је путем законског мандата повјерена функција парламентарног надзора, све ревидиране субјекте, представнике извршне власти као одговорну страну и парламент (законодавну власт) као представника грађана као крајњих корисника ревизорских извјештаја. Овај троугао “ревизор – одговорна страна – парламент” и све њихове међусобне везе (парламент путем закона и буџета даје овлашћења и одговорности извршној власти, уз мандат ревизији која има овлашћења и одговорности да проводи законски дефинисану ревизију; и извршна власт и ВРИ извјештавају парламент који је на основу тих извјештаја има овлашћења и одговорност да предузима одговарајуће мјере) представља тзв. троугао одговорности.

Тврдња

Тврдња је изјава руководства дата експлицитно или на други начин, садржана у финансијским извјештајима, а ревизор такве тврдње користи приликом разматрања различитих типова потенцијално погрешних исказа који могу да се појаве.