Паралелна ревизија

Видјети: Кооперативна ревизија.

Парламентарни модел ВРИ

Један од три најчешће коришћена модела организовања врховне ревизијске институције (ВРИ) у некој замљи, познат још и као Вестминстерски или англосаксонски модел због тога што је карактеристичан за Велику Британију и већину земаља Комонвелта, Русију, неке европске земље и земље сјеверне и јужне Америке. Кључне карактеристике овог модела су постојање ВРИ на челу с независним главним ревизором (или еквивалентном функцијом), који подноси ревизорске извјештаје парламентарном одбору.

Модел организовања ВРИ у Републици Српској (и у БиХ) је управо парламентарни модел, по којем главног ревизора (и замјеника) именује Народна скупштина Републике Српске, а сви ревизорски извјештаји се подносе Народној скупштини путем Одбора за ревизију. (За шире информације погледати: Модели организовања ВРИ.)

Пасус којим се скреће пажња

Видјети: Скретање пажње или истицање питања.

Писане изјаве

Писане изјаве представљају значајан извор ревизијских доказа. Уколико руководство модификује или не достави тражене писане изјаве, то може упозорити ревизора на могућност да постоји један или више значајних проблема. Такође, захтјев за достављање писаних изјава, умјесто усмених, у већини случајева ће навести руководство да ствари схвати озбиљније и на тај начин побољша квалитет изјава.

(Видјети и под: Изјаве руководства).

Писмо о ангажовању

Услови ангажовања дефинисани у писаној форми у облику писма.

(Видјети: Предуслови за ревизију)

Почетна стања

Салда на појединим рачунима која постоје на почетку периода. Почетна стања су заснована на закључним стањима претходног периода и одражавају ефекте пословних трансакција и примијењених рачуноводствених политика у претходном периоду. Почетна стања такође укључују и питања која захтијевају објелодањивања која су постојала на почетку периода, као што су потенцијалне и преузете обавезе.

Погрешни исказ

Разлика између износа, класификације, презентације или објелодањивања ставки приказаних у финансијским извјештајима и износа, класификација, презентације или објелодањивања која се захтијевају да би та ставка била у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања (Видјети: Оквир финансијског извјештавања). Погрешан исказ може настати грешком или усљед криминалне радње.

У контексту ревизије усклађености погрешан исказ је разлика између информације о предметном питању и адекватног мјерења или процјене основног предметног питања према критеријумима. (Видјети: Ревизија усклађености и Критеријуми ревизије усклађености) Погрешан исказ може да буде намјеран или ненамјеран, квалитативан или квантитативан, и обухвата релевантне пропусте у примјени прописа и пропусте приликом исказивања.

Погрешан исказ који се може толерисати

Монетарни износ који одреди ревизор и за који жели да обезбиједи одговарајуће увјеравање да монетарни износ који је ревизор одредио није премашен конкретним погрешним исказом у популацији.

Пословне књиге

Пословне књиге представљају једнообразне евиденције о стању и промјенама на имовини, обавезама и властитом капиталу, као и оствареним приходима и насталим расходима. Пословне књиге, према Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске, чине: дневник, главна књига и помоћне књиге. Дневник и главна књига воде се по систему двојног књиговодства.

Потенцијална имовина и потенцијална обавеза

Потенцијална имовина је могућа имовина које настаје по основу прошлих догађаја и чије постојање ће бити потврђено једино настанком или ненастанком једног или више неизвјесних будућих догађаја који нису у потпуности под контролом датог ентитета.
Потенцијална обавеза је:

(а) могућа обавеза која настаје на основу прошлих догађаја и чије постојање ће бити потврђено само настанком или ненастанком једног или више неизвјесних будућих догађаја који нису у потпуности под контролом датог ентитета, или

(б) садашња обавеза која настаје по основу прошлих догађаја, али није призната, јер:

  • није вјероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи или услужни потенцијал бити захтијевани за измирење обавезе, или
  • износ обавезе се не може довољно поуздано одмјерити.