Пословне књиге представљају једнообразне евиденције о стању и промјенама на имовини, обавезама и властитом капиталу, као и оствареним приходима и насталим расходима. Пословне књиге, према Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске, чине: дневник, главна књига и помоћне књиге. Дневник и главна књига воде се по систему двојног књиговодства.