Poslovne knjige predstavljaju jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini, obavezama i vlastitom kapitalu, kao i ostvarenim prihodima i nastalim rashodima. Poslovne knjige, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, čine: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Dnevnik i glavna knjiga vode se po sistemu dvojnog knjigovodstva.