A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Paralelna revizija

Vidjeti: Kooperativna revizija.

Parlamentarni model VRI

Jedan od tri najčešće korišćena modela organizovanja vrhovne revizijske institucije (VRI) u nekoj zamlji, poznat još i kao Vestminsterski ili anglosaksonski model zbog toga što je karakterističan za Veliku Britaniju i većinu zemalja Komonvelta, Rusiju, neke evropske zemlje i zemlje sjeverne i južne Amerike. Ključne karakteristike ovog modela su postojanje VRI na čelu s nezavisnim glavnim revizorom (ili ekvivalentnom funkcijom), koji podnosi revizorske izvještaje parlamentarnom odboru.

Model organizovanja VRI u Republici Srpskoj (i u BiH) je upravo parlamentarni model, po kojem glavnog revizora (i zamjenika) imenuje Narodna skupština Republike Srpske, a svi revizorski izvještaji se podnose Narodnoj skupštini putem Odbora za reviziju. (Za šire informacije pogledati: Modeli organizovanja VRI.)

Pasus kojim se skreće pažnja

Vidjeti: Skretanje pažnje ili isticanje pitanja.

Pisane izjave

Pisane izjave predstavljaju značajan izvor revizijskih dokaza. Ukoliko rukovodstvo modifikuje ili ne dostavi tražene pisane izjave, to može upozoriti revizora na mogućnost da postoji jedan ili više značajnih problema. Takođe, zahtjev za dostavljanje pisanih izjava, umjesto usmenih, u većini slučajeva će navesti rukovodstvo da stvari shvati ozbiljnije i na taj način poboljša kvalitet izjava.

(Vidjeti i pod: Izjave rukovodstva).

Pismo o angažovanju

Uslovi angažovanja definisani u pisanoj formi u obliku pisma.

(Vidjeti: Preduslovi za reviziju)

Početna stanja

Salda na pojedinim računima koja postoje na početku perioda. Početna stanja su zasnovana na zaključnim stanjima prethodnog perioda i odražavaju efekte poslovnih transakcija i primijenjenih računovodstvenih politika u prethodnom periodu. Početna stanja takođe uključuju i pitanja koja zahtijevaju objelodanjivanja koja su postojala na početku perioda, kao što su potencijalne i preuzete obaveze.

Pogrešni iskaz

Razlika između iznosa, klasifikacije, prezentacije ili objelodanjivanja stavki prikazanih u finansijskim izvještajima i iznosa, klasifikacija, prezentacije ili objelodanjivanja koja se zahtijevaju da bi ta stavka bila u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja (Vidjeti: Okvir finansijskog izvještavanja). Pogrešan iskaz može nastati greškom ili usljed kriminalne radnje.

U kontekstu revizije usklađenosti pogrešan iskaz je razlika između informacije o predmetnom pitanju i adekvatnog mjerenja ili procjene osnovnog predmetnog pitanja prema kriterijumima. (Vidjeti: Revizija usklađenosti i Kriterijumi revizije usklađenosti) Pogrešan iskaz može da bude namjeran ili nenamjeran, kvalitativan ili kvantitativan, i obuhvata relevantne propuste u primjeni propisa i propuste prilikom iskazivanja.

Pogrešan iskaz koji se može tolerisati

Monetarni iznos koji odredi revizor i za koji želi da obezbijedi odgovarajuće uvjeravanje da monetarni iznos koji je revizor odredio nije premašen konkretnim pogrešnim iskazom u populaciji.

Poslovne knjige

Poslovne knjige predstavljaju jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini, obavezama i vlastitom kapitalu, kao i ostvarenim prihodima i nastalim rashodima. Poslovne knjige, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, čine: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Dnevnik i glavna knjiga vode se po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Potencijalna imovina i potencijalna obaveza

Potencijalna imovina je moguća imovina koje nastaje po osnovu prošlih događaja i čije postojanje će biti potvrđeno jedino nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom datog entiteta.
Potencijalna obaveza je:

(a) moguća obaveza koja nastaje na osnovu prošlih događaja i čije postojanje će biti potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom datog entiteta, ili

(b) sadašnja obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja, ali nije priznata, jer:

  • nije vjerovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi ili uslužni potencijal biti zahtijevani za izmirenje obaveze, ili
  • iznos obaveze se ne može dovoljno pouzdano odmjeriti.