A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Procjena rukovodstva

Iznos koji je odredilo rukovodstvo kao dio računovodstvene procjene za priznavanje i objelodanjivanje u finansijskim izvještajima.
(Dodatno vidjeti i: Računovodstvena procjena.)

Procjenjivanje

Analiza identifikovanih rizika materijalno pogrešnih iskaza da bi se donio zaključak o njihovom značaju. Uobičajeno je da se izraz „procjena“ i „procjenjivanje“ koristi u vezi s rizikom. (Vidjeti: Evaluacija)

Profesionalni računovođa

Prema definiciji iz IFAC-ovog Etičkog kodeksa, profesionalni računovođa je lice koje je član organizacije članice IFAC-a, tako da su i računovodstveni tehničari, certifikovane računovođe i ovlašćeni revizori u Republici Srpskoj koji to zvanje stiču posredstvom organizacije članice IFAC-a obuhvaćeni pojmom „profesionalni računovođa“.

Profesionalni računovođa u javnoj praksi

Profesionalni računovođa nezavisno od grupe u kojoj se njegove usluge klasifikuju (što može biti i revizija, poresko savjetovanje ili konsultantske usluge) je lice zaposleno u firmi koja pruža profesionalne usluge. Ovaj izraz se takođe koristi i za firmu profesionalnih računovođa u javnoj praksi. U kontekstu MSR koristi se i izraz „praktičar“, što uključuje partnera (rukovodioca revizije i revizorskog tima) ili druge članove tima koji rade na angažovanju. U kontekstu VRI „praktičar“ je i lice koje nije profesionalni računovođa, uključujući revizore učinka i revizore usklađenosti koji nisu isključivo orjentisani na reviziju finansijskih izvještaja.

Profesionalni skepticizam

Stav koji uključuje ispitivački um, opažanje okolnosti koje mogu da ukažu na moguće pogrešne iskaze, kao i kritička procjena revizijskih dokaza. Revizor održava stav profesionalnog skepticizma prihvatajući mogućnost da postoji pogrešan iskaz, bez obzira kakvo je prethodno revizorovo iskustvo u pogledu poštenja i integriteta rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje u subjektu revizije. Ukoliko revizor nema razlog da vjeruje u suprotno, tada obično prihvata evidencije i dokumente kao istinite.

Profesionalni standardi

Međunarodni standardi revizije i relevantni etički zahtjevi, odnosno IAASB-ovi standardi angažovanja definisani u predgovoru Međunarodnih standarda i saopštenja revizije, kontrole kvaliteta, uvjeravanja i srodnih usluga, kao i relevantni etički zahtjevi.

Profesionalno prosuđivanje

Priroda međunarodnih standarda od profesionalnih računovođa zahtijeva profesionalno prosuđivanje prilikom njihove primjene.
(Vidjeti: Profesionalno rasuđivanje)

Profesionalno rasuđivanje

Primjena relevantne obuke, znanja i iskustva u kontekstu koji određuju standardi revizije, računovodstveni i etički standardi, pri donošenju odluka baziranih na informacijama, o pravcima djelovanja koji su adekvatni u datim okolnostima revizijskog angažmana.

Prožimajući efekti

Ovaj izraz se koristi u kontekstu pogrešnog iskazivanja da bi se opisao efekat ili mogući efekat pogrešnih iskaza na finansijske izvještaje, ukoliko pogrešni iskazi postoje, a nisu otkriveni usljed nemogućnosti da se pribave dovoljni i adekvatni revizijski dokazi. Prožimajući efekti na finansijske izvještaje su oni koji, po sudu revizora:

a ) nisu ograničeni na određene elemente, račune ili stavke finansijskih izvještaja;

b) ako su ograničeni, predstavljaju ili mogu da predstavljaju značajan dio finansijskih izvještaja, ili
c) u vezi sa objelodanjivanjima, imaju fundamentalni značaj za korisnikovo razumijevanje finansijskog izvještaja.