Profesionalni računovođa nezavisno od grupe u kojoj se njegove usluge klasifikuju (što može biti i revizija, poresko savjetovanje ili konsultantske usluge) je lice zaposleno u firmi koja pruža profesionalne usluge. Ovaj izraz se takođe koristi i za firmu profesionalnih računovođa u javnoj praksi. U kontekstu MSR koristi se i izraz „praktičar“, što uključuje partnera (rukovodioca revizije i revizorskog tima) ili druge članove tima koji rade na angažovanju. U kontekstu VRI „praktičar“ je i lice koje nije profesionalni računovođa, uključujući revizore učinka i revizore usklađenosti koji nisu isključivo orjentisani na reviziju finansijskih izvještaja.