A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Vjerodostojan prikaz

Da bi bile korisne u finansijskom izvještavanju, informacije moraju da vjerodostojno prikazuju ekonomske i druge fenomene koje tvrde da predstavljaju. Vjerodostojan prikaz se postiže kada je slika određenog fenomena potpuna, neutralna i bez materijalnih grešaka.

Vjerodostojno predstavljanje finansijskih informacija se ne odnosi na tačnost u svakom smislu. Oslobođenost od grešaka znači da u opisu fenomena ne postoje greške ili previdi, i da je proces korišćen za pripremu prezentovanih informacija odabran i primijenjen bez grešaka u samom procesu. Na primjer, procjena neke cijene ili vrijednosti ne može se odrediti kao tačna ili netačna. Međutim, predstavljanje te procjene može da bude vjerodostojno ako je iznos jasno i tačno opisan kao procjena, ako su priroda i ograničenja procesa procjenjivanja objašnjeni, i nisu učinjene greške prilikom odabira i primjene odgovarajućih procesa za pravljenje procjene. Vjerodostojno predstavljanje, samo po sebi, ne rezultira obavezno u korisnim informacijama, a to u značajnoj mjeri zavisi od korisnika finansijskih informacija. Informacije koje vjerodostojno prikazuju ekonomski ili neki drugi fenomen oslikavaju suštinu osnovne transakcije, drugog događaja, aktivnosti ili okolnosti – što nije uvijek nužno isto kao i njihov pravni oblik.

VRI

Skraćenica koja se koristi i označava „vrhovnu revizijsku instituciju“, odnosno instituciju javnog sektora u određenoj jurisdikciji koja je jedinstvena i nezavisna u vršenju revizije u okviru ustavom ili zakonom definisanog mandata. VRI na engleskom jeziku je SAI, tj. Supreme Audit Institution.

VRI u Republici Srpskoj je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (skraćeno:GSRJS RS) čiji je rad regulisan Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske.
(Vidjeti još: Vrste revizije koje provodi VRI i Modeli organizovanja VRI).

Vrste revizije koje provodi VRI

Uobičajeno, VRI provode finansijske revizije računovodstvenih postupaka i finansijskih izvještaja subjekata iz javnog sektora, te revizije usklađenosti kojima se provjerava usklađenost aktivnosti, transakcija i informacija u odnosu na propise kojima su one regulisane. Takođe, VRI provode revizije učinka kako bi se ispitala efektivnost, efikasnosti ekonomičnost aktivnosti, programa i projekata u nadležnosti vlade i institucija javnog sektora.

Kako je to definisano Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske, Glavna služba za reviziju ovlašćena je da provodi: reviziju finansijskih izvještaja, reviziju usklađenosti, reviziju učinka i druge specifične revizije

Vrste revizijskih postupaka

Postupci koji se primjenjuju prilikom pribavljanja revizijskih dokaza, nezavisno od toga da li se ti postupci izvode ručno ili korištenjem tehnologije.
Vidjeti: Tehnike prikupljanja dokaza