Postupci koji se primjenjuju prilikom pribavljanja revizijskih dokaza, nezavisno od toga da li se ti postupci izvode ručno ili korištenjem tehnologije.
Vidjeti: Tehnike prikupljanja dokaza