Вјеродостојан приказ

Да би биле корисне у финансијском извјештавању, информације морају да вјеродостојно приказују економске и друге феномене које тврде да представљају. Вјеродостојан приказ се постиже када је слика одређеног феномена потпуна, неутрална и без материјалних грешака.

Вјеродостојно представљање финансијских информација се не односи на тачност у сваком смислу. Ослобођеност од грешака значи да у опису феномена не постоје грешке или превиди, и да је процес коришћен за припрему презентованих информација одабран и примијењен без грешака у самом процесу. На примјер, процјена неке цијене или вриједности не може се одредити као тачна или нетачна. Међутим, представљање те процјене може да буде вјеродостојно ако је износ јасно и тачно описан као процјена, ако су природа и ограничења процеса процјењивања објашњени, и нису учињене грешке приликом одабира и примјене одговарајућих процеса за прављење процјене. Вјеродостојно представљање, само по себи, не резултира обавезно у корисним информацијама, а то у значајној мјери зависи од корисника финансијских информација. Информације које вјеродостојно приказују економски или неки други феномен осликавају суштину основне трансакције, другог догађаја, активности или околности – што није увијек нужно исто као и њихов правни облик.

ВРИ

Скраћеница која се користи и означава “врховну ревизијску институцију”, односно институцију јавног сектора у одређеној јурисдикцији која је јединствена и независна у вршењу ревизије у оквиру уставом или законом дефинисаног мандата. ВРИ на енглеском језику је SAI, тј. Supreme Audit Institution.

ВРИ у Републици Српској је Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (скраћено: ГСРЈС РС) чији је рад регулисан Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске.
(Видјети још: Врсте ревизије које проводи ВРИ и Модели организовања ВРИ).

Врсте ревизије које проводи ВРИ

Уобичајено, ВРИ проводе финансијске ревизије рачуноводствених поступака и финансијских извјештаја субјеката из јавног сектора, те ревизије усклађености којима се провјерава усклађеност активности, трансакција и информација у односу на прописе којима су оне регулисане. Такође, ВРИ проводе ревизије учинка како би се испитала ефективност, ефикасности економичност активности, програма и пројеката у надлежности владе и институција јавног сектора.

Како је то дефинисано Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске, Главна служба за ревизију овлашћена је да проводи: ревизију финансијских извјештаја, ревизију усклађености, ревизију учинка и друге специфичне ревизије

Врсте ревизијских поступака

Поступци који се примјењују приликом прибављања ревизијских доказа, независно од тога да ли се ти поступци изводе ручно или кориштењем технологије.
Видјети: Технике прикупљања доказа