Potencijalna imovina je moguća imovina koje nastaje po osnovu prošlih događaja i čije postojanje će biti potvrđeno jedino nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom datog entiteta.
Potencijalna obaveza je:

(a) moguća obaveza koja nastaje na osnovu prošlih događaja i čije postojanje će biti potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom datog entiteta, ili

(b) sadašnja obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja, ali nije priznata, jer:

  • nije vjerovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi ili uslužni potencijal biti zahtijevani za izmirenje obaveze, ili
  • iznos obaveze se ne može dovoljno pouzdano odmjeriti.