Glavna studija je jedna od faza revizije učinka i obuhvata prikupljanje i analizu podataka, informacija i dokumenata, ocjenu činjenica naspram unaprijed utvrđenih kriterijuma, izradu nacrta izvještaja sa preliminarnim nalazima, kao i pripremu fokus grupe i predstavljanje preliminarnih nalaza. Glavna studija se može posmatrati kao analitički i kao komunikacioni proces. Tokom analitičkog postupka se prikupljaju, analiziraju i interpretiraju revizijski dokazi. Komunikacioni proces počinje s najavom revizije, predstavljanjem plana rada, nastavlja se tokom revizijskog procesa gdje se analiziraju i raspravljaju nalazi, argumenti i perspektive, tokom fokus grupe pa sve do finalizacije izvještaja revizije učinka.