Главна студија је једна од фаза ревизије учинка и обухвата прикупљање и анализу података, информација и докумената, оцјену чињеница наспрам унапријед утврђених критеријума, израду нацрта извјештаја са прелиминарним налазима, као и припрему фокус групе и представљање прелиминарних налаза. Главна студија се може посматрати као аналитички и као комуникациони процес. Током аналитичког поступка се прикупљају, анализирају и интерпретирају ревизијски докази. Комуникациони процес почиње с најавом ревизије, представљањем плана рада, наставља се током ревизијског процеса гдје се анализирају и расправљају налази, аргументи и перспективе, током фокус групе па све до финализације извјештаја ревизије учинка.