Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (скраћено: ГСРЈС РС)

Врховна ревизорска институција у Републици Српској чији је рад регулисан Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске.

Детаљније видјети под појмом “Закон”.

Главна студија/провођење ревизије учинка

Главна студија је једна од фаза ревизије учинка и обухвата прикупљање и анализу података, информација и докумената, оцјену чињеница наспрам унапријед утврђених критеријума, израду нацрта извјештаја са прелиминарним налазима, као и припрему фокус групе и представљање прелиминарних налаза. Главна студија се може посматрати као аналитички и као комуникациони процес. Током аналитичког поступка се прикупљају, анализирају и интерпретирају ревизијски докази. Комуникациони процес почиње с најавом ревизије, представљањем плана рада, наставља се током ревизијског процеса гдје се анализирају и расправљају налази, аргументи и перспективе, током фокус групе па све до финализације извјештаја ревизије учинка.

Главни ревизор и замјеник главног ревизора

Лица именована на функцију у складу са Законом. Главни ревизор руководи Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске и одговоран је за дужности и овлашћења сходно Закону. Замјеник главног ревизора помаже главном ревизору у обављању дужности Главне службе за ревизију.

Годишњи извјештај

Документ или сет докумената које обично на годишњем нивоу припрема руководство или лица овлашћена за управљање у складу са законском регулативом и праксом, чија је сврха да пружи власницима (или сличним заинтересованим странама) информације о пословању субјекта (ентитета), финансијском резултату и финансијској позицији субјекта, који су приказани у финансијским извјештајима. Годишњи извјештај укључује или прати финансијске извјештаје и извјештај ревизора о тим финансијским извјештајима и обично садржи информације о правцима развоја субјекта, будућим активностима, ризицима и неизвјесностима, извјештају управљачког тијела и извјештаје који се баве питањима управљања.

Готовинска основа рачуноводства

Готовинска основа је рачуноводствена основа по којој се трансакције и остали догађаји признају тек када ентитет прими или исплати готовину (или готовинске еквиваленте).

(За цјеловиту информацију видјети и: Обрачунска основа рачуноводства)

Грешка

Ненамјеран погрешан исказ у финансијским извјештајима укључујући и изостављање износа или објелодањивања.

ГСРЈС РС

Погледати под Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.