Готовинска основа је рачуноводствена основа по којој се трансакције и остали догађаји признају тек када ентитет прими или исплати готовину (или готовинске еквиваленте).

(За цјеловиту информацију видјети и: Обрачунска основа рачуноводства)