Revizijska dokumentacija predstavlja skup prikupljenih dokaza (u papirnom i digitalnom obliku) i dokumenata koje „proizvode“ revizori u vezi sa konkretnim revizijskim angažmanom, evidenciju izvršenih revizijskih postupaka, prikupljenih revizijskih dokaza i zaključaka do kojih je došao revizor (ponekad se koristi i termin „radni papiri“). Revizijska radna dokumentacija („radni papiri“) treba da sadrže informacije o planiranju revizije, informacije o prirodi, vremenskom rasporedu i sadržaju svih obavljenih revizijskih postupaka, rezultate obavljenih postupaka revizije i izvedene zaključke ili zaključke koji su doveli do mišljenja, uvažavajući sve elementa sistema kontrole kvaliteta revizije i revizijskog angažmana. (Vidjeti: Sistem kontrole kvaliteta revizije i Kontrola kvaliteta revizijskog angažovanja.)