Budžet je procjena budžetskih sredstava i budžetskih izdataka za jednu fiskalnu godinu. Planirana budžetska sredstva i planirani budžetski izdaci moraju biti uravnoteženi. Budžetska sredstva čine budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu, primici od finansijske imovine i zaduživanja tekuće fiskalne godine, neutrošena namjenska sredstva budžetskih grantova i transfera iz ranijih perioda i suficit raspoređen odlukom nadležnog organa, dok budžetske izdatke čine budžetski rashodi, izdaci za nefinansijsku imovinu i izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova.