Буџет је процјена буџетских средстава и буџетских издатака за једну фискалну годину. Планирана буџетска средства и планирани буџетски издаци морају бити уравнотежени. Буџетска средства чине буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, примици од финансијске имовине и задуживања текуће фискалне године, неутрошена намјенска средства буџетских грантова и трансфера из ранијих периода и суфицит распоређен одлуком надлежног органа, док буџетске издатке чине буџетски расходи, издаци за нефинансијску имовину и издаци за финансијску имовину и отплату дугова.