A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Pronađeno: 293
Strana 4 од 30

Fokus grupa u reviziji učinka

Fokus grupa je kvalitativna tehnika kojom se testiraju preliminarni nalazi revizije učinka. Nakon što se učesnicima izlože preliminarni nalazi grupa ispitanika koji dolaze iz institucija koje su obuhvaćene revizijom podstakne se na razgovor o svojim stavovima i komentarima na izložene nalaze. Ovakve grupe se često uspostavljaju kako bi se dobile nove informacije ili generisale ideje. Fokus grupa se po pravilu organizuje na kraju glavne studije neposredno prije izrade nacrta izvještaja revizije učinka.

Uporedna osnova

Stvarni iznosi prezentovani na istoj računovodstvenoj osnovi, istoj osnovi klasifikacije, za iste entitete i za isti period kao i odobreni budžet.

Uporedne informacije

Iznosi i objelodanjivanja uključeni u finansijske izvještaje koja se odnose na jedan ili više prethodnih perioda, u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja.

Uporedni finansijski izvještaji

Uporedne informacije gdje su iznosi i druga objelodanjivanja za prethodni period (najčešće godinu) uključeni radi poređenja sa finansijskim izvještajima tekućeg perioda ali, ako su predmet revizije, pominju se u revizijskom mišljenju. Nivo detaljnosti informacija uključenih u te uporedne finansijske izvještaje je uporediv sa nivoom detaljnosti informacija u finansijskim izvještajima tekućeg perioda.

Uporedni iznosi

Uporedne informacije gdje su iznosi i druga objelodanjivanja za prethodni period uključeni kao integralni dio finansijskih izvještaja tekućeg perioda, s namjerom da se tumače povezano sa iznosima i drugim objelodanjivanjima za tekući period (koje se nazivaju “iznosi tekućeg perioda”). Nivo detaljnosti uporednih iznosa i objelodanjivanja prvenstveno zavisi od toga koliko su oni relevantni u odnosu na iznose tekućeg perioda.

Upravljanje

Izraz koji opisuje ulogu jednog ili više lica ili organizacija (Detaljnije pod: Lica ovlašćena za upravljanje) kojima su povjereni nadzor nad strateškim pravcima subjekta revizije i obaveze koje se odnose na odgovornosti subjekta revizije.

Upravljanje rizicima kao dio SIK

Upravljanje rizicima je postupak identifikovanja, procjene, praćenja i kontrole okolnosti koje mogu nepovoljno uticati na ostvarivanje utvrđenih ciljeva subjekta i preduzimanje potrebnih mjera radi smanjenja rizika do nivoa razumne uvjerenosti da će ciljevi biti ostvareni. Upravljanje rizicima je jedna od ključnih komponenti sistema internih kontrola (SIK).

Upitnik kao revizijski dokaz

Upitnik je način sistematskog prikupljanja podataka i informacija od definisane populacije. Upitnici se koriste da se prikupe detaljne i specifične informacije od grupe ljudi ili organizacija. Intervjuisanje se obično koristi za prikupljanje kvalitativnih podataka, dok će se upitnicima prikupiti podaci više kvantitativnog karaktera. Upitnici se uglavnom koriste za prikupljanje podataka koji nisu dostupni u dokumentima i koji na neki način mogu da nadomjeste posmatranja. Forma, sadržaj i struktura upitnika odnosno pitanja u upitniku trebaju da su takva da omogućavaju prikupljanje potrebnih i istinitih i uporedivih podataka. Pitanja u upitniku treba da budu razumljiva i da su ispravno formulisana kako bi bila u funkciji dobijanja upotrebljivih podataka i informacija. Upitnici mogu da se izvrše putem pošte ili interneta.

Uslovi revizijskog angažovanja

Vidjeti: Preduslovi za reviziju

Usluge srodne reviziji

Usluge koje mogu da vrše revizorske kuće (firme), a obuhvataju ugovorene postupke i sastavljanje (kompilaciju) izvještaja.

Strana 4 od 30