Upitnik je način sistematskog prikupljanja podataka i informacija od definisane populacije. Upitnici se koriste da se prikupe detaljne i specifične informacije od grupe ljudi ili organizacija. Intervjuisanje se obično koristi za prikupljanje kvalitativnih podataka, dok će se upitnicima prikupiti podaci više kvantitativnog karaktera. Upitnici se uglavnom koriste za prikupljanje podataka koji nisu dostupni u dokumentima i koji na neki način mogu da nadomjeste posmatranja. Forma, sadržaj i struktura upitnika odnosno pitanja u upitniku trebaju da su takva da omogućavaju prikupljanje potrebnih i istinitih i uporedivih podataka. Pitanja u upitniku treba da budu razumljiva i da su ispravno formulisana kako bi bila u funkciji dobijanja upotrebljivih podataka i informacija. Upitnici mogu da se izvrše putem pošte ili interneta.