Упитник је начин систематског прикупљања података и информација од дефинисане популације. Упитници се користе да се прикупе детаљне и специфичне информације од групе људи или организација. Интервјуисање се обично користи за прикупљање квалитативних података, док ће се упитницима прикупити подаци више квантитативног карактера. Упитници се углавном користе за прикупљање података који нису доступни у документима и који на неки начин могу да надомјесте посматрања. Форма, садржај и структура упитника односно питања у упитнику требају да су таква да омогућавају прикупљање потребних и истинитих и упоредивих података. Питања у упитнику треба да буду разумљива и да су исправно формулисана како би била у функцији добијања употребљивих података и информација. Упитници могу да се изврше путем поште или интернета.