Usluge koje mogu da vrše revizorske kuće (firme), a obuhvataju ugovorene postupke i sastavljanje (kompilaciju) izvještaja.