A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Pronađeno: 293
Strana 22 од 30

INTOSAI

Akronim od The International Organisation of Supreme Audit Institutions, odnosno Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija.

INTOSAI revizorski standardi označavaju skup revizorskih standarda razvijenih od strane INTOSAI koji se svi zajedno od 2019. godine nazivaju IFPP i obuhvataju INTOSAI principe, standarde i smjernice. Detaljnije pogledati pod IFPP.

IPSAS

Akronim od International Public Sector Accounting Standards, odnosno Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (skraćeno: MRS-JS).

IPSAS standardi na obračunskoj osnovi zasnivaju se na Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI ili engl. IFRS), koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) gdje god su zahtjevi tih Standarda primjenjivi na javni sektor. Osim toga, IPSAS se bave pitanjima finansijskog izvještavanja koja su specifična za javni sektor i koja nisu obrađena u MSFI-jevima.

IPSASB izdaje MRS-JS koji se odnose na finansijsko izvještavanje prema gotovinskoj i prema obračunskoj osnovi računovodstva.

IPSASB

Akronim od The International Public Sector Accounting Standards Board, odnosno Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor koji pod okriljem organizacije IFAC razvija računovodstvene standarde za subjekte iz javnog sektora pod nazivom Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (MRS-JS) ili skraćeno na engl. IPSAS.

ISA

Akronim od International Standards on Auditing, to jest Međunarodni standardi revizije (MSR).

Detaljnije pogledati pod Međunarodni standardi revizije.

ISQC

Međunarodni standardi kontrole kvaliteta (MSKK) se primjenjuju na sve usluge koje potpadaju pod IAASB-ove standarde angažovanja, a primjenjuju ih sve revizorske firme u odnosu na sve njihove usluge koje potpadaju pod IAASB-ove standarde angažovanja. Nadležnost MSKK je navedena u uvodu tih standarda.

ISSAI

Akronim od International Standards on Supreme Audit Institutions, to jest Međunarodni standardi za vrhovne revizijske institucije.

ISSAI je skup standarda za reviziju javnog sektora razvijenih od strane INTOSAI-ja.

Istorijske finansijske informacije

Informacije izražene u finansijskim terminima koji se odnose na određenog subjekta i koje prvenstveno potiču iz računovodstvenog sistema tog subjekta (entiteta), a tiču se ekonomskih događaja koji su se odigrali u prethodnom periodu ili ekonomskih uslova ili okolnosti u određenim trenucima u prošlosti.

Izjave rukovodstva

Pisane izjave rukovodstva date revizoru u cilju potvrđivanja određenih pitanja ili podrške drugim revizijskim dokazima. Izjave rukovodstva u ovom kontekstu ne uključuju finansijske izvještaje, tvrdnje u njima ili pomoćne knjige i evidencije. U skladu s MSR 580, pisane izjave, kao i odgovori na pitanja, predstavljaju revizijske dokaze.

Izvještaj o finansijskoj poziciji (finansijskom stanju)

Elementi koji su direktno povezani sa odmjeravanjem finansijske pozicije su imovina, obaveze i kapital. Oni su definisani na sljedeći način:

a) Imovina je resurs koji je kontrolisan od strane entiteta kao rezultat prošlih događaja i od koga se očekuje priliv budućih ekonomskih koristi za izvještajni entitet.

b) Obaveza je sadašnja obaveza zasnovana na prošlim događajima, za čije se izmirenje očekuje da će rezultirati odlivom resursa izvještajnog entiteta koji sadrže ekonomske koristi.

c) Kapital je rezidualno učešće u imovini subjekta nakon oduzimanja svih njegovih obaveza.

Prilikom ocjenjivanja da li stavka ispunjava definiciju imovine, obaveze ili kapitala, potrebno je obratiti pažnju na njenu osnovnu suštinu i ekonomsku realnost, a ne samo na njen pravni oblik.

Izvještaj o finansijskoj uspješnosti

Vidjeti: Bilans uspjeha.

Strana 22 od 30