Elementi koji su direktno povezani sa odmjeravanjem finansijske pozicije su imovina, obaveze i kapital. Oni su definisani na sljedeći način:

a) Imovina je resurs koji je kontrolisan od strane entiteta kao rezultat prošlih događaja i od koga se očekuje priliv budućih ekonomskih koristi za izvještajni entitet.

b) Obaveza je sadašnja obaveza zasnovana na prošlim događajima, za čije se izmirenje očekuje da će rezultirati odlivom resursa izvještajnog entiteta koji sadrže ekonomske koristi.

c) Kapital je rezidualno učešće u imovini subjekta nakon oduzimanja svih njegovih obaveza.

Prilikom ocjenjivanja da li stavka ispunjava definiciju imovine, obaveze ili kapitala, potrebno je obratiti pažnju na njenu osnovnu suštinu i ekonomsku realnost, a ne samo na njen pravni oblik.