Елементи који су директно повезани са одмјеравањем финансијске позиције су имовина, обавезе и капитал. Они су дефинисани на сљедећи начин:

а) Имовина је ресурс који је контролисан од стране ентитета као резултат прошлих догађаја и од кога се очекује прилив будућих економских користи за извјештајни ентитет.

б) Обавеза је садашња обавеза заснована на прошлим догађајима, за чије се измирење очекује да ће резултирати одливом ресурса извјештајног ентитета који садрже економске користи.

ц) Капитал је резидуално учешће у имовини субјекта након одузимања свих његових обавеза.

Приликом оцјењивања да ли ставка испуњава дефиницију имовине, обавезе или капитала, потребно је обратити пажњу на њену основну суштину и економску реалност, а не само на њен правни облик.