Međunarodni standardi kontrole kvaliteta (MSKK) se primjenjuju na sve usluge koje potpadaju pod IAASB-ove standarde angažovanja, a primjenjuju ih sve revizorske firme u odnosu na sve njihove usluge koje potpadaju pod IAASB-ove standarde angažovanja. Nadležnost MSKK je navedena u uvodu tih standarda.